3/1989

Given i Helsingfors den 6 januari 1989

Lag om ändring av lagen om barnbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 juli 1948 om barnbidrag (541/48) 1 § 3 mom. och 3 § 3 mom., av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 1 juni 1962 (337/62),

ändras 1 § 2 mom. samt 2, 5, 6, 9 och 10 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag av den 23 december 1987 (1107/87), 2 och 5 §§ delvis ändrade genom lag av den 20 december 1985 (1055/85) samt 6, 9 och 10 §§ i lag av den 29 april 1955 (192/55), samt

fogas till 11 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 31 december 1974 (1040/74), ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Barnbidragets och det fortsatta barnbidragets belopp är 255 mark per kalendermånad. För det andra barnet till en i 3 § nämnd person som är berättigad att lyfta barnbidrag betalas i barnbidrag dock 296 mark, för det tredje barnet 382 mark, för det fjärde barnet 497 mark samt för det femte och varje följande barn 599 mark per kalendermånad, utom då barnet på det sätt som avses i 6 § vårdas på anstalt. Att fortsatt barnbidrag betalas påverkar ej beloppet av barnbidragen för övriga barn.

2 §

Barnbidrag betalas från ingången av kalendermånaden efter den under vilken barnet har fötts eller rätten till barnbidrag har uppkommit, till utgången av den kalendermånad under vilken barnet fyller sexton år. Dessutom betalas fortsatt barnbidrag till utgången av den kalendermånad under vilken barnet fyller sjutton år.

Avlider ett barn som har rätt till barnbidrag eller förändras förhållandena så att rätten till barnbidrag upphör, skall barnbidraget dras in vid ingången av kalendermånaden efter den då dödsfallet eller förändringen inträffade.

5 §

Barnbidrag betalas inte för en kalendermånad vid vars ingång barnet vårdas på en anstalt där staten betalar alla kostnader för vården av barnet.

Fortsatt barnbidrag betalas inte för kalendermånaden efter den under vilken barnet börjar få invaliditetspension enligt folkpensionslagen (347/56).

6 §

Vårdas ett barn vid ingången av en kalendermånad på kommunens bekostnad på någon annan anstalt än en som nämns i 5 §, betalas barnbidraget för denna kalendermånad till den kommun som i första hand svarar för barnets vårdkostnader. Med barnbidraget skall härvid ersättas de vårdkostnader som en enskild person, kommunen eller staten svarar för. Ett eventuellt överskott skall betalas till den som har rätt till barnbidraget.

9 §

Om inte socialnämnden av giltiga skäl som lagts fram för nämnden beslutar något annat, betalas barnbidrag inte för den kalendermånad som har gått ut sex månader innan en anmälan som nämns i 7 § eller en annan anmälan om barnbidrag görs.

10 §

Barnbidrag utbetalas per kalendermånad av socialnämnden genom postgiro. Om tiden och sättet för betalningen stadgas närmare genom förordning.

Görs en ansökan om ny utbetalning av olyft barnbidrag inte inom sex månader från utgången av den kalendermånad under vilken barnbidraget har kunnat lyftas på postanstalten, har rätten därtill upphört, om inte socialnämnden av giltiga skäl som lagts fram för nämnden beslutar något annat.

Har barnbidrag inte lyfts under sex på varandra följande kalendermånader, skall utbetalningen avbrytas. Ansökan om fortsatt utbetalning skall göras skriftligen hos socialnämnden.

11 §

Länsrätten kan på ansökan av den som lyfter barnbidrag eller på ansökan av socialnämnden eller i samband med handläggningen av en framställning som avses i 3 mom. besluta att barnbidrag som lyfts utan rätt helt eller delvis inte skall återkrävas hos den som har lyft bidraget, om det finns skäl till detta med hänsyn till barnbidragstagarens underhållsskyldighet, hans eller hans familjs utkomstmöjligheter eller andra vårdnadssynpunkter.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 177/88
Socialutsk. bet. 23/88
Stora utsk. bet. 153/88

Helsingfors den 6 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.