1/1989

Given i Helsingfors den 6 januari 1989

Lag om ändring av lagen om överlastavgift

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 januari 1982 om överlastavgift (51/82) 6 § 2 mom.,

ändras 4 § 1 mom. och 5 § samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till 6 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Grunden för avgiften

Överlastavgiften fastställs på grundval av den vikt varmed ett fordons eller en fordonskombinations tillåtna totalvikt överskrids med mer än 5 procent eller varmed det tillåtna axel- eller boggitrycket överskrids med mer än 10 procent.

I fråga om en fordonskombination bestäms avgiften antingen för överskridningen av kombinationens tillåtna totalvikt eller för summan av överskridningen av totalvikten för de fordon som ingår i kombinationen, beroende på vilkendera som är större.


5 §
Avgiftens storlek

Överlastavgiften är 60 mark för varje enligt 4 § beräknat fullt hundratal kilogram av överskridningen. För varje hundratal kilogram med vilket överlasten överskrider 2 000 kilogram är avgiften dock 180 mark och för varje hundratal kilogram med vilket den överskrider 4 000 kilogram 240 mark.

6 §
Konstaterande av överlast

Om det på sannolika grunder misstänks att ett fordon transporterar överlast, kan trafikövervakaren för att fastställa överlasten förordna att fordonet skall köras till ett fast vägningsställe. Förordnandet får inte medföra oskäliga kostnader eller oskälig tidsspillan.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1989. Upphävandet av 6 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 185/88
Trafikutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 195/88

Helsingfors den 6 januari 1989

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.