Ursprungliga författningar: 1988

950/1988
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1989
949/1988
Lag om ändring av 79 § folkpensionslagen
948/1988
Lag om ändring av 118 och 123 §§ lagen om försäkringsavtal
947/1988
Lag om ändring av 22 § trafikförsäkringslagen
946/1988
Lag om ändring av 4 § lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter
945/1988
Lag om ändring av 63 § lagen om olycksfallsförsäkring
944/1988
Lag om ändring av 69 § sjukförsäkringslagen
943/1988
Lag om upphävande av 19 § lagen om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän
942/1988
Lag om upphävande av 14 § 1 mom. lagen om statens familjepensioner
941/1988
Lag om ändring av 63 § lagen om sjömanspensioner
940/1988
Lag om ändring av 19 a § lagen om pension för arbetstagare
939/1988
Lag om ändring av 4 kap. utsökningslagen
938/1988
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
937/1988
Förordning angående ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter till strålsäkerhets- centralen för utförda prestationer
936/1988
Förordning om ändring av den prislista som utgör bilaga till förordningen om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinstitutet
935/1988
Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral
934/1988
Förordning om ändring av 2 § förordningen om avgifter som uppbärs för sinnessjukvård
933/1988
Förordning om ändring av 1 och 5 §§ förordningen om vissa avgifter, ersättningar och arvoden vid sjukvårdsinrättningar
932/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid skolstyrelsen
931/1988
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid skolstyrelsen
930/1988
Förordning om ikraftträdande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska telesatellit- organisationen (EUTELSAT)
929/1988
Arbetarskyddsstyrelsens beslut om varningspåskrifter för material, föremål och produkter som innehåller asbest
928/1988
Trafikministeriets beslut om speciell behörighet som krävs av den som använder radiosändare
927/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av det löneindextal, varom stadgas i 9 § förordningen om pension för arbetstagare
926/1988
Statsrådets beslut om energipolitiska rådet
925/1988
Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fartyg
924/1988
Lag om ändring av 1 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
923/1988
Lag om ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
922/1988
Lag om ändring av 1 och 7 §§ lagen om pension för arbetstagare
921/1988
Inrikesministeriets beslut om fastställande av bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1989
920/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om motorkedjesågar och granskning av dem
919/1988
Statsrådets beslut om ändring av 8 och 9 §§ statsrådets beslut om byggnadshissar som användes vid persontransporter och om besiktning av dem
918/1988
Statsrådets beslut angående ändring av 1 § statsrådets beslut om uppbörd av investeringsskatt
917/1988
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1989
916/1988
Lag om temporär ändring av 4 § lagen om bränsleaccis
915/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt
914/1988
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpningen av förordningen om fordons besiktning och registrering
913/1988
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
912/1988
Förordning om ändring av fordonsförordningen
911/1988
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för meteorologiska institutets prestationer
910/1988
Förordning om ändring av 55 § förordningen om allmänna vägar
909/1988
Förordning om havsforskningsinstitutets avgifter
908/1988
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde
907/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Thailand om ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete
906/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om lantmäteridistrikt
905/1988
Statsrådets beslut om produktionspremie för sockerbetor
904/1988
Statsrådets beslut om räntan för bostadslån enligt jorddispositionslagen och vissa andra lagar
903/1988
Förordning om ändring av 16 § förordningen om ost
902/1988
Förordning om köttprodukter
901/1988
Förordning om ändring av förordningen om övervakning av tillverkningen av köttprodukter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.