Ursprungliga författningar: 1988

1100/1988
Statsrådets beslut om förutsättningarna för räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
1099/1988
s- och industriministeriets beslut om eldrivna hissar
1098/1988
Handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten
1097/1988
Handels- och industriministeriets beslut om beloppet av transportstöd vid fartygstransporter som avses i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter
1096/1988
Handels- och industriministeriets beslut om den lägsta transportavgift som berättigar till regionalt transportstöd samt om totalbeloppet av transportavgifterna
1095/1988
Statsrådets beslut om ändring av 8 och 9 §§ statsrådets beslut om tryggande av flyktingars utkomst
1094/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt
1093/1988
Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
1092/1988
Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
1091/1988
Finansministeriets beslut om statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar
1090/1988
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
1089/1988
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
1088/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhet från Mäntyharju kommun till Pertunmaa kommun
1087/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och lägenhetsdelar från Jämsä och Jämsänkoski städer till Korpilahti kommun
1086/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Pieksämäki landskommun till Jäppilä kommun
1085/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa fastigheter, fastighetsdelar och andra registerenheter från Jyväskylä landskommun till Jyväskylä stad
1084/1988
Statsrådets beslut om storleken under år 1989 av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1083/1988
Statsrådets beslut om ändring av 2 och 6 §§ statsrådets beslut om understöd för sänkande av räntekostnaderna för småtonnage
1082/1988
Statsrådets beslut om val av frikommuner
1081/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom inrikesministeriets förvaltningsområde
1080/1988
Förordning om ändring av 4 § förordningen om fynd och bärgning av gods som tillhört försvarsmakten
1079/1988
Hittegodsförordning
1078/1988
Lag om Depåbiblioteket
1077/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd inkomstgräns
1076/1988
Statsrådets beslut om såsom utgifter för skötsel av bostad godtagbara genomsnittliga kostnader i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1075/1988
Förordning om ändring av 5 § förordningen om avgifter för socialservice
1074/1988
Förordning angående ändring av 3 § förordningen om avgifter som uppbäres för sinnessjukvård
1073/1988
Förordning angående ändring av förordningen om vissa avgifter, ersättningar och arvoden vid sjukvårds- inrättningar
1072/1988
Förordning om ändring av förordningen om vissa avgifter till patent- och registerstyrelsen
1071/1988
Lag om ändring av 22 § lagen om service och stöd på grund av handikapp
1070/1988
Lag om temporär ändring av 16 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1069/1988
Lag om ändring av 8 § lagen om räntestöd för lån för fartygsanskaffningar i Finland
1068/1988
Lag om ändring av 83 § lagen om fiske av 1951
1067/1988
Lag om ändring av 5 § lagen om bostadssparpremier
1066/1988
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner vid beskattningen för år 1988
1065/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid bankinspektionen
1064/1988
Förordning angående ändring av förordningen om tull- och importavgiftspreferenser för varor med ursprung i utvecklingsländer
1063/1988
Lag om ändring av 1 och 5 §§ förköpslagen
1062/1988
Lag om ändring av 53 § byggnadslagen
1061/1988
Lag om byggnadsmarksavgift i huvudstadsregionen
1060/1988
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
1059/1988
Finansministeriets beslut om ändring av 2 och 5 §§ finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt
1058/1988
Finansministeriets beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1057/1988
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1056/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om landets indelning i fartygsregisterområden
1055/1988
Statsrådets beslut om tilläggsaccis på tobaksprodukter
1054/1988
Förordning om temporärt undantag från penningautomatförordningen
1053/1988
Förordning om ändring av penningautomatförordningen
1052/1988
Förordning om ändring av förordningen om försäkringsdomstolen
1051/1988
Lag om temporär ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.