Ursprungliga författningar: 1988

50/1988
Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar
49/1988
Finansministeriets beslut om förvaltning och förteckning av staten tillhöriga aktier, andelsbevis och andra värdepapper
48/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om understöd för semesterverksamhet av Penningautomat- föreningens avkastning
47/1988
Statsrådets beslut om understöd till föräldrar för sjukvård och rehabilitering av barn
46/1988
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk samt om tillämpning av prisstöd som erläggs till yrkesfiskare
45/1988
Statsrådets beslut om arvode och resekostnadsersättning för elektorerna för val av republikens president
44/1988
Förordning om försäkringsföreningsinspektionen
43/1988
Förordning om försäkringsföreningar
42/1988
Förordning om ändring av förordningen om innehavare av tjänst eller befattning inom utrikesrepresentationen tillkommande avlöning, ortstillägg och särskilda ersättningar
41/1988
Förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående den långsiktiga finansieringen av samarbetsprogrammet för övervakning och utvärdering av långväga transport av luftföroreningar i Europa (EMEP)
40/1988
Lag om ändring av 22 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
39/1988
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
38/1988
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
37/1988
Förordning om avgifter och arvoden för kontroll av foder- och gödselmedel
36/1988
Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras för statens hästförädlingsanstalts prestationer
35/1988
Förordning om ändring av förordningen om bankinspektionen
34/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid inrikesministeriet
33/1988
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid republikens presidents kansli
32/1988
Förordning om kanslistadgan för republikens presidents kansli
31/1988
Förordning om ändring av förordningen om statsrådets kansli
30/1988
Finansministeriets beslut om inkomst som skall läggas till grund för det förskott som bör uppbäras under år 1988
29/1988
Trafikministeriets beslut om upphävande av trafikministeriets beslut om uppbärande av en lägre televisionslicensavgift i Enontekis kommun
28/1988
Statsrådets beslut om fastställande av moderskapsunderstödets storlek
27/1988
Statsrådets beslut om prissänkningsersättningar för mjölkhushållningsprodukter som används till foder
26/1988
Statsrådets beslut om avtal om minskad mjölkproduktion, vilka ingås år 1988
25/1988
Statsrådets beslut om trädesavtal som ingås år 1988
24/1988
Statsrådets beslut om åkerbeskogningspremier som betalas år 1988
23/1988
Statsrådets beslut om avtal om minskad lantbruksproduktion, vilka ingås år 1988
22/1988
Statsrådets beslut om produktionsändringsavtal som ingås år 1988 samt om beskogningspremier
21/1988
Statsrådets beslut om betalningsgrunderna för understöd som betalas till följd av ekonomiska förluster som förorsakas av förordningen om vissa inskränkningar av laxfisket år 1987
20/1988
Förordning om ändring av 10 § förordningen om läkemedelslaboratoriet
19/1988
Förordning om ändring av förordningen om den försvarsekonomiska planeringskommissionen
18/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid handels- och industriministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde
17/1988
Förordning om ändring av förordningen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen
16/1988
Förordning angående statsborgen för VTT Technology Oy:s lån
15/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Macao om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Macao
14/1988
Lag om upphävande av 3 och 4 §§ lagen om luftfartsförvaltningen
13/1988
Justitieministeriets beslut om upphävande av justitieministeriets beslut om villkorligt frigivna fångars förordnande till arbetsläger
12/1988
Statsrådets beslut om de understöd som beviljas för sänkande av räntekostnaderna för lastfartyg i utrikestrafik
11/1988
Statsrådets beslut om sysselsättningsvillkor
10/1988
Lag om republikens presidents rätt till pension
9/1988
Lag om gottgörelsen till republikens president
8/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de arbetstidsersättningar och kompletteringsersättningar som uppbärs för lantmäteriförrättningar och uppdrag samt de arealersättningar som uppbärs för styckning och klyvning
7/1988
Statsrådets beslut om priserna på flytande bränslen
6/1988
Statsrådets beslut om ändring av accisbeloppen på bränslen
5/1988
Statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter
4/1988
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
3/1988
Finansministeriets beslut om befrielse av vissa varor från utjämningsskatt
2/1988
Statsrådets beslut om ändring av 2 § i statsrådets beslut om användningen av investeringsreserveringar
1/1988
Statsrådets beslut om uppbörd av investeringsskatt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.