Ursprungliga författningar: 1988

100/1988
Förordning om ändring av förordningen om näringsstyrelsen
99/1988
Förordning om ikratträdande av överenskommelsen med Canada om social trygghet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Canada om social trygghet och i avtalsregleringen med Quebec om social trygghet.
98/1988
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Canada om social trygghet och i avtalsregleringen med Quebec om social trygghet
97/1988
Förordning om avgifter till justitieministeriets datasystemsenhet
96/1988
Lag om ändring av lagen om statsbidrag åt idrottsinstitut
95/1988
Lag om ändring av lagen om statsunderstöd till folkhögskolor
94/1988
Lag om ändring av lagen om barnträdgårdslärarinstitut
93/1988
Lag om ändring av lagen om musikläroanstalter med statsandel
92/1988
Lag om ändring av lagen om tilläggsunderstöd som beviljas kommunerna för utbildning på grundskole- och mellanstadiet
91/1988
Lag om ändring av lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek
90/1988
Lag om ändring av 1 § lagen om studiesociala förmåner för gymnasieelever
89/1988
Lag om ändring av lagen om kvällsgymnasier
88/1988
Lag om ändring av 26 och 51 §§ gymnasielagen
87/1988
Miljöministeriets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för avlönande av reparationskonsulenter
86/1988
Inrikesministeriets beslut om rättelse av statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Kouvola och Kuusankoski städer
85/1988
Statsrådets beslut om ändring av 4 § statsrådets beslut om fördelningsgrunder för ärenden, som handlägges vid konsumentklagonämndens sektioner
84/1988
Förordning om ändring av förordningen om konsumentklagonämnden
83/1988
Lag om ändring av 4 § lagen om konsumentklagonämnden
82/1988
Lag om ändring av kommunala vallagen
81/1988
Lag om ändring av lagen om val av republikens president
80/1988
Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaval
79/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid miljöministeriet och inom dess förvaltningsområde
78/1988
Förordning om ändring av förordningen om olycksfallsverket
77/1988
Förordning om ändring av förordningen om missbrukarvård
76/1988
Förordning om ändring av förordningen om statens uppfostringsanstalter
75/1988
Förordning om ändring av förordningen om socialstyrelsen
74/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
73/1988
Förordning om ändring av förordningen om social- och hälsovårdsministeriet
72/1988
Statsrådets beslut om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall år 1988
71/1988
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
70/1988
Förordning om ändring av 2 § förordningen om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1986
69/1988
Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1988
68/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid jord- och skogsbruksministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde
67/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid justitiekanslersämbetet samt inom justitieministeriets förvaltningsområde
66/1988
Förordning om ändring av förordningen angående införande av lagen om brandskyddsavgift
65/1988
Finansministeriets beslut om ändring av beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt
64/1988
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
63/1988
Statsrådets beslut om konjunkturdepositioner
62/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid undervisningsministeriet och ministeriet underlydande förvaltningsområden
61/1988
Förordning om avgifter för statistikcentralens prestationer
60/1988
Förordning om ändring av förordningen om folkbokföringsförvaltningen
59/1988
Förordning om ändring av fordonsförordningen
58/1988
Lag om ändring av vägtrafiklagen
57/1988
Lag om ändring av vägtrafiklagen
56/1988
Förordning om ändring av övningsskoleförordningen
55/1988
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
54/1988
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen om upphävande av vissa bestämmelser i handels- och sjöfartsfördraget med Italien
53/1988
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av avtalet med Tyska Demokratiska Republiken angående avvecklande av hindren för handeln på basen av ömsesidighet i fråga om förmåner och skyldigheter
52/1988
Lag om ändring av lagen om obligations- och debenturelån samt övriga masskuldebrevslån
51/1988
Lag om ändring av 14 kap. 7 § lagen om aktiebolag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.