Ursprungliga författningar: 1988

200/1988
Statsrådets beslut om semesterns längd för lantbruksföretagare
199/1988
Förordning om ändring av förordningen om utövning av sjukvårdsyrke
198/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om godkännande av vissa yrkesgrupper för verksamhet inom hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet samt av tilläggsprotokollet till avtalet
197/1988
Statsministerns Brev till Statsrådet om att republikens president Mauno Koivisto valts till Republikens President
196/1988
Statsrådets beslut om justering av produktionskvoter för mjölk år 1988
195/1988
Förordning om avgifter för övervakningen av användningen av kärnenergi
194/1988
Förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen
193/1988
Förordning om ändring av förordningen om post- och televerket
192/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid Helsingfors universitet
191/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom finansministeriets förvaltningsområde
190/1988
Förordning om ändring av jaktförordningen
189/1988
Förordning om ändring av förordningen om gårdsbruksenheter
188/1988
Förordning om ändring av förordningen om skogsforskningsinstitutet
187/1988
Förordning om ändring av förordningen om forstförvaltningen
186/1988
Lag om upphävande av 2 § lagen om skogsforskningsinstitutet
185/1988
Lag om upphävande av 4 § lagen om forstförvaltningen
184/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om bestämning av sockerbetors sockerhalt och avkastning samt om prissättning av sockerbetor
183/1988
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador
182/1988
Statsrådets beslut om ändring av 5 och 6 §§ statsrådets beslut om avtal om minskad mjölkproduktion, vilka ingås år 1988
181/1988
Statsrådets beslut om lantbruksdistrikten
180/1988
Förordning om lantbruksförvaltningen
179/1988
Förordning om ändring av förordningen om jord- och skogsbruksministeriet
178/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
177/1988
Statsrådets beslut om stödjande av småföretagarverksamhet
176/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden
175/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid arbetskraftsministeriet
174/1988
Förordning om konstaterande av testningslaboratoriers kompetens
173/1988
Förordning om ändring av förordningen om trafikministeriet
172/1988
Förordning om ändring av förordningen om luftfartsförvaltningen
171/1988
Förordning om ändring av en professur i klassisk filologi vid Åbo universitet
170/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid högskolorna
169/1988
Bullerbekämpningsförordning
168/1988
Lag om ändring av 1 § lagen om arbetarskyddsfonden
167/1988
Lag om ändring av lagen om skydd i arbete
166/1988
Statsrådets beslut om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar
165/1988
Statsrådets beslut om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering
164/1988
Förordning om kärnsäkerhetsdelegationen
163/1988
Förordning om kärnenergidelegationen
162/1988
Förordning om statens kärnavfallshanteringsfond
161/1988
Kärnenergiförordning
160/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut angående ersättningsgrunderna för sådana rättsmedicinska undersökningar som avses i lagen om faderskap (700/75) samt i lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/75)
159/1988
Inrikesministeriets beslut om passgranskningsställen
158/1988
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän
157/1988
Förordning om ändring av förordningen om teknologiska utvecklingscentralen
156/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid undervisningsministeriets förvaltningsområde
155/1988
Förordning om statsförvaltningens informationsförvaltning
154/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid räddningsförvaltningens utbildningscentral
153/1988
Statsrådets beslut om fördelningsgrunder för och sökande av understöd ur det anslag som anvisats för nedsättning av transport-, distributions- och andra kostnader för tidningspressen
152/1988
Statsrådets beslut om utvecklingsåtgärder för jord- och skogsbruket inom Vuotosområdet
151/1988
Förordning om ändring av förordningen om statens veterinärmedicinska anstalt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.