Ursprungliga författningar: 1988

250/1988
Förordning om temporär avvikelse från penningautomatförordningen
249/1988
Förordning om ändring av 29 § penningautomatförordningen
248/1988
Förordning angående ändring av 1 § förordningen om allmänna finansieringsunderstöd åt kommunerna
247/1988
Förordning om ändring av reglementet för justitiekanslern vid statsrådet
246/1988
Förordning om ändring av 1 och 2 §§ förordningen om statens uppfostringsanstalter
245/1988
Förordning om ekonomiska planeringscentralen
244/1988
Lag om ändring av 3 § lotterilagen
243/1988
Finansministeriets beslut om kommittés sammanträdesarvoden
242/1988
Statsrådets beslut om priserna på flytande bränslen
241/1988
Statsrådets beslut om ändring av accisbeloppen på bränslen
240/1988
Förordning om ändring av 95 § byggnadsförordningen
239/1988
Förordning om ändring av förordningen om statens tekniska forskningscentral
238/1988
Förordning om ändring av förordningen om beslut som gäller typgodkännande av teleterminalutrustning samt om avgifter som skall erläggas för mätningar och besiktningar i anslutning till typgodkännande
237/1988
Förordning om ändring av 3 § förordningen om tillståndsavgifter för Saima kanal
236/1988
Statsrådets beslut om produktionsavtal angående ärter, som ingås år 1988
235/1988
Statsrådets beslut om temporär ändring av importavgifter på nötkött och utsädesvete
234/1988
Statsrådets beslut om ersättning för den omsättningsskatt som ingår i priset på bränsle för lastbil i utrikestrafik
233/1988
Inkomstskatteförordning för gårdsbruk
232/1988
Lag om ändring av 3 § lagen om räntestödslån med anledning av skördeskadorna år 1987
231/1988
Statsrådets beslut om understöd för hyreshus med ekonomiska svårigheter
230/1988
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
229/1988
Förordning om ändring av förordningen om främmande ämnen i livsmedel
228/1988
Förordning om ändring av förordningen om hovrätterna
227/1988
Förordning om ändring av förordningen om högsta förvaltningsdomstolen
226/1988
Förordning om ändring av förordningen om högsta domstolen
225/1988
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna D och E till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen
224/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Tyska Demokratiska Republiken angående tillämpning av den europeiska överenskommelsen om utgivande av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse
223/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Tyska Demokratiska Republiken om växtförädlare tillkommande rättigheter
222/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalsregleringen med Quebec om social trygghet
221/1988
Trafikministeriets beslut om utrustningen av färjor på allmänna vägar och om tillsynen över färjdriften
220/1988
Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om väktares klädsel
219/1988
Statsrådets beslut om tryggande av vissa med lönefordringar jämställbara fordringar i händelse av uppdragsgivarens konkurs
218/1988
Statsrådets beslut om kommittéer
217/1988
Försvarsministeriets beslut om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i aktiv tjänst år 1989
216/1988
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent
215/1988
Statsrådets beslut om produktionsstöd som erläggs till företag för fiskråvara som under år 1988 levererats till förädling
214/1988
Förordning om ändring av förordningen om näringsstyrelsen
213/1988
Förordning om ändring av förordningen om livsmedelsdelegationen
212/1988
Förordning om ändring av 24 § livsmedelsförordningen
211/1988
Tvättmedelsförordning
210/1988
Förordning om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa textilprodukter
209/1988
Förordning om ändring av förordningen om försvarsministeriet
208/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsprissättning av stärkelsepotatis
207/1988
Förordning om ändring av förordningen om jakttider för villebråd
206/1988
Förordning om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer
205/1988
Förordning om ändring av förordningen om arvoden och lösen till mönstringsförrättare
204/1988
Förordning om ändring av förordningen om vissa arvoden och ersättningar för besiktning och kontroll av fartyg samt fastställande av isavgiftsklass
203/1988
Förordning om ändring av förordningen om organisering av konstens främjande
202/1988
Länsstyrelseförordning
201/1988
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.