Ursprungliga författningar: 1988

350/1988
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om verkställighet och tillämpning av lagen om räntestödslån för lagerutrymmen för lantbruksprodukter
349/1988
Förordning angående ändring av benämningarna på vissa tjänster vid jord- och skogsbruksministeriet och inom lantmäteriförvaltningen
348/1988
Förordning om ändring av 3 § förordningen om fiske, vilket under år 1988 bedrivs inom Finlands fiskezon av fiskefartyg från Sovjetunionen och Sverige
347/1988
Förordning om vissa inskränkningar av laxfisket år 1988
346/1988
Lag om avlöning av tjänstemän inom utrikesrepresentationen
345/1988
Förordning om ikraftträdande av konventionen om företagshälsovård
344/1988
Förordning om ikraftträdande av konventionen om arbetsmarknadsstatistik
343/1988
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Österrike om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, samt av lagen om erkännande och verkställighet av österrikiska domar om privaträttsligt anspråk
342/1988
Lag om erkännande och verkställighet av österrikiska domar om privaträttsliga anspråk
341/1988
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Nya Zeeland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
340/1988
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Nya Zeeland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
339/1988
Förordning om ändring av förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
338/1988
Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriets industridistrikt
337/1988
Handelskammarförordning
336/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid trafikministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde
335/1988
Förordning om ändring av förordningen om justitieministeriet
334/1988
Lag om ändring av lagen om allmänna vägar
333/1988
Statsrådets beslut om de allmänna villkoren för lån som beviljas av Postbanken Ab:s investeringsfonds medel
332/1988
Statsrådets beslut om premier för produktion av nötkött och fårkött
331/1988
Förordning om ändring av förordningen om gårdsbruksenheter
330/1988
Förordning om ändring av förordningen om arbetsdomstolen
329/1988
Lag om ändring av 9 § lagen om reglering av vissa kolonisationskrediter
328/1988
Lag om upphävande av 86 § 2 och 3 mom. lagen om fiske
327/1988
Lag om upphävande av 2 § lagen om statens hästförädlingsanstalt
326/1988
Lag om upphävande av 2 § lagen om statens forskningsanstalt för mjölkhushållning
325/1988
Lag om upphävande av 2 § lagen om statens kontrollanstalt för mjölkprodukter
324/1988
Lag om upphävande av 2 § lagen om statens frökontrollanstalt
323/1988
Lag om upphävande av 2 § lagen om statens lantbrukskemiska anstalt
322/1988
Lag om upphävande av 3 § lagen om statens veterinärmedicinska anstalt
321/1988
Lag om upphävande av 2 § lagen om statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt
320/1988
Lag om upphävande av 3 § lagen om lantbruksekonomiska forskningsanstalten
319/1988
Lag om upphävande av 2 § lagen om lantbrukets forskningscentral
318/1988
Medicinalstyrelsens beslut om ändring av medicinalstyrelsens beslut angående barnmatens och modersmjölksersättningens sammansättning och bruksanvisning
317/1988
Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 1988
316/1988
Skattestyrelsens beslut om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållning
315/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om anvisningar för läkarundersökning av sjömän
314/1988
Statsrådets beslut om de bedömningsgrunder som skall tillämpas då bostads-, inlösnings- och grundförbättringslån beviljas samt då bostadsinvånare godkänns
313/1988
Förordning om ändring av förordningen om Statsjärnvägarnas förvaltning
312/1988
Förordning om ändring av förordningen om statskontoret
311/1988
Förordning om ändring av länsstyrelseförordningen
310/1988
Statsrådets beslut om startstöd till unga odlare
309/1988
Statsrådets beslut om normalpriserna för biblioteksbyggnader
308/1988
Statsrådets beslut om grunderna för planering och uppförande av biblioteksbyggnader samt normalpris för dessa
307/1988
306/1988
Förordning om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister
305/1988
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
304/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar
303/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid sjöfartsväsendet
302/1988
Förordning om ändring av förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 1978)
301/1988
Förordning om transport av spannmål på fartyg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.