Ursprungliga författningar: 1988

400/1988
Förordning om kanslinotariernas och notariernas antal i domsagorna
399/1988
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Amerikas Förenta Stater om befrielse från skatt på inkomst från internationell transportverksamhet
398/1988
Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftsinstitutet
397/1988
Förordning om ändring av 5 § förordningen om studiestöd
396/1988
Förordning om vissa undantag beträffande grunderna för bildande av undervisningsgrupper vid yrkesläroanstalter
395/1988
Lag om upphävande av 7 a § förordningen om förmånsrätt
394/1988
Lag om ändring av 11 § lagen om fartygsregister
393/1988
Lag om ändring av sjölagen
392/1988
Förordning om ändring av handelsregisterförordningen
391/1988
Lag om ändring av 3 § prokuralagen
390/1988
Lag om ändring av handelsregisterlagen
389/1988
Lag om öppna bolag och kommanditbolag
388/1988
Undervisningsministeriet beslut om grunderna för fördelning av anslaget för understödjande av religiösa tidningar och sökande av understöd
387/1988
Statsrådets beslut om tilläggsaccis på tobaksprodukter
386/1988
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om vuxenstudiepenning
385/1988
Förordning om ändring av förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar
384/1988
Förordning om ändring av 2 och 4 §§ förordningen om program för utvecklandet av utbildningen på mellanstadiet
383/1988
Förordning om ändring av utsökningsförordningen
382/1988
Förordning om ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
381/1988
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff
380/1988
Förordning om ändring av förordningen om domsagornas förvaltning
379/1988
Förordning om ändring av förordningen om rådstuvurätt
378/1988
Lag om temporär ändring av 4 § lagen om bränsleaccis
377/1988
Statsrådets beslut om understöd enligt antalet husdjur
376/1988
Statsrådets beslut om produktionspremie för industripotatis
375/1988
Statsrådets beslut om produktionspremier för odling av fodersäd
374/1988
Statsrådets beslut om understöd för produktion av kött
373/1988
Statsrådets beslut om produktionsunderstöd för mjölk
372/1988
Statsrådets beslut om produktionspremie för råg
371/1988
Statsrådets beslut om tullen på råsocker
370/1988
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp
369/1988
Förordning om inrikesministeriet
368/1988
Lag om ändring av 2 § lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
367/1988
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
366/1988
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare
365/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om reglemente för statens arbetstagares hälsovård
364/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt
363/1988
Statsrådets beslut om ändring av Torneå polisinrättning till Torneå länsmansdistrikt
362/1988
Statsrådets beslut om indragning av Torneå rådstuvurätt och ombildande av Torneå domsaga
361/1988
Förordning om skolstyrelsen
360/1988
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
359/1988
Lag om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen
358/1988
Förordning om ändring av vissa tjänster vid högskolorna
357/1988
Förordning om ändring av förordningen om Villmanstrands tekniska högskola
356/1988
Förordning om ändring av förordningen om Tammerfors tekniska högskola
355/1988
Förordning om ändring av förordningen om Tekniska högskolan
354/1988
Förordning om ändring av förordningen om Joensuu universitet
353/1988
Förordning om inrättande av en ordinarie professorstjänst i barnneurologi vid Helsingfors universitet
352/1988
Trafikministeriets beslut om ändring av 17 a § trafikministeriets beslut angående tillämpning av förordningen om körkort
351/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående fastställande av boställsarrende till staten och annan till staten i spannmål utgående ersättning för år 1988

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.