Ursprungliga författningar: 1988

450/1988
Förordning om statens långivning och statsborgen
449/1988
Lag om statens långivning och statsborgen
448/1988
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
447/1988
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om tilläggspris för mjölk
446/1988
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 6 §§ statsrådets beslut om tilläggspris för hönsägg
445/1988
Statsrådets beslut om arealtillägg
444/1988
Statsrådets beslut om höjning av jaktvårdsavgiften
443/1988
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ersättning för skador, orsakade av hjortdjur
442/1988
Förordning om ändring av 2 § förordningen om försäljning av alkoholdrycker ombord på finska fartyg i trafik mellan Finland och utlandet
441/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom forstförvaltningen
440/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom forstförvaltningen
439/1988
Omsättningsskatteförordning
438/1988
Lag om ändring av 2 § lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall
437/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om säkerhetsbestämmelserna för linbanor av enlinetyp vilka används för personbefordran
436/1988
Trafikministeriets beslut om definition av begreppet personlinjetrafik och om vållande av olägenhet därför
435/1988
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
434/1988
Förordning om ändring av 49 § fordonsförordningen
433/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom fångvårdsväsendet
432/1988
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom fångvårdsväsendet
431/1988
Lag om ändring av den till lagen om importavgifter fogade förteckningen över industriförmåner
430/1988
Lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen
429/1988
Lag om ändring av 5 a § lagen om marknadsföringsavgift som uppbäres hos stora höns- och svinhushållningsföretag
428/1988
Justitieministeriets beslut om minsta antalet medlemmar i valmansförening i vissa kommuner vid 1988 års kommunalval
427/1988
Förordning om arvoden och ersättningar för besiktning av tryckkärl i fartyg
426/1988
Förordning om ändring av förordningen angående sjöfartsväsendets förvaltning
425/1988
Förordning om upphävande av 59 § reglementet för statsrådet
424/1988
Förordning om statsbudgeten
423/1988
Lag om statsbudgeten
422/1988
Lag om beskattning i samband med aktiebolaget Outokumpu Oy:s pensionsarrangemang
421/1988
Justitieministeriets beslut om vissa formulär som avses i kommunala vallagen
420/1988
Statsrådets beslut om produktionspremie för ull
419/1988
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om produktionsändringsavtal som ingås år 1988 samt om beskogningspremier
418/1988
Lag om ändring av lantbruksinkomstlagen
417/1988
Miljöministeriets beslut om ränta på vissa räntestödslån
416/1988
Statsrådets beslut om de allmänna grunder enligt vilka tillstånd av yrkesutbildningsmyndighet inte behövs för inledande av en yrkeskurs
415/1988
Förordning om ändring av 3 och 45 §§ förordningen om sysselsättningsfrämjande utbildning
414/1988
Förordning om upphävande av 2 § i förordningen om vissa tjänsteregleringar inom finansministeriets förvaltningsområde
413/1988
Förordning om ändring av förordningen om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden
412/1988
Förordning om ändring av 9 § förordningen om specialläkarexamen
411/1988
Förordning om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat
410/1988
Förordning om beviljande av säkerhetstillstånd som avses i lagen om strålningsskydd
409/1988
Lag om ändring av 10 § sinnessjuklagen
408/1988
Lag om upphävande av 4 kap. hälsovårdslagen
407/1988
Lag om ändring av 15 § folkhälsolagen
406/1988
Lag om ändring av 4 och 25 §§ lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
405/1988
Lag om ändring av 19 § lagen om tillsyn över bank
404/1988
Finlands Banks meddelande om den räntefot som svarar mot Finlands Banks gällande grundränta
403/1988
Statsrådets beslut om ändring av 9 § statsrådets beslut om startstöd till unga odlare
402/1988
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om allmänna villkor för beviljandet av statsunderstöd och stipendium för stödjande av utlandspraktik
401/1988
Förordning om tillämpning av artikel 12 i det långvariga handelsavtalet med Rumänien

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.