Ursprungliga författningar: 1988

500/1988
Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om förhindrande av djursjukdomars spridning i samband med import
499/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om minimibelopp som avses i 75 § 2 mom. sjukförsäkringslagen
498/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 23 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för taxa för ersättande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedda läkar- och tandläkararvoden
497/1988
Förordning om Annjalonji naturskyddsområde
496/1988
Förordning om Saana naturskyddsområde
495/1988
Förordning om ändring av 2 och 7 §§ förordningen om frontmannapension
494/1988
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen
493/1988
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid polisen
492/1988
Förordning om ändring av 1 § förordningen om offentliga nöjestillställningar
491/1988
Förordning om ikkrafträdande av överenskommelsen med Österrike om förenkling av rättshjälpen enligt Haagkonvention den 1 mars 1954 angående civilprocessen
490/1988
Lag om ändring av kyrkolagen
489/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Sovjetunionen för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
488/1988
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Sovjetunionen för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
487/1988
Statsrådets beslut om räntan på räntestödskrediter för kommuns produktionsbyggnader
486/1988
Förordning om ändring av förordningen om barndagvård
485/1988
Förordning om höjning av förmånerna inom utkomstskyddet för arbetslösa
484/1988
Förordning om ändring av förordningen om fiskeridistrikt
483/1988
Förordning angående ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter för statens veterinärmedicinska anstalts prestationer
482/1988
Förordning om ändring av förordningen om anordnande av samhällsvetenskapliga grundexamina
481/1988
Förordning om ändring av förordningen om samhällsvetenskapliga examina
480/1988
Förordning om ändring av förordningen om psykologiska examina
479/1988
Förordning om ändring av 13 § personregisterförordningen
478/1988
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om lastlinjer på Östersjön
477/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om kancerframkallande ämnen samt deras påskrifter och giftklassificering
476/1988
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent
475/1988
Förordning om tillämpning av lagen om skydd i arbete och lagen om företagshälsovård på arbete som avses i 2 § lagen om skydd i arbete
474/1988
Förordning om ändring av 3 § förordningen om ungdomsarbete
473/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid Tammerfors tekniska högskola
472/1988
Förordning om reglerande av Torneå domsagas förvaltning
471/1988
Förordning om ikraftträdande av det internationella avtalet om förfarandet för fastställande av tarifferna i reguljär lufttrafik inom Europa
470/1988
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av avtalet med Bulgarien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
469/1988
Lag om ändring av lagen om Åbo Akademi
468/1988
Lag om ändring av 1 § lagen om tillämplig lag vid lösöreköp av internationell karaktär
467/1988
Lag om ändring av lagen om arbetsavtal
466/1988
Lag om tillämplig lag vid avtal av internationell karaktär
465/1988
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
464/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ränta på räntestödslån för lagerutrymmen för lantbruksprodukter
463/1988
Finansministeriets beslut om förvaltning och förteckning av staten tillhöriga aktier, andelsbevis och andra värdepapper
462/1988
Finansministeriets beslut om statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar
461/1988
Statsrådets beslut om delningsgrunderna för understöd för ersättande av förluster som vållats kommunerna genom uthyrning av hyresbostäder i andra hand
460/1988
Riksdagens räkenskapsstadga Riksdagen har med stöd av 25 § lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88) den 27 maj 1988 fastställt riksdagens räkenskapsstadga som följer:
459/1988
Förordning om centralen för turistfrämjande
458/1988
Förordning om fiskeristadga för sidovattendragen inom Tana älvs fiskeområde
457/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom finansministeriets förvaltningsområde
456/1988
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
455/1988
Trafikministeriets beslut om ändring av 16 § ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena beslut om bussars konstruktion och utrustning
454/1988
Förordning om de av post- och televerkets anstalter som är förhandsröstningsställen
453/1988
Lag om ändring av 19 och 21 kap. vattenlagen
452/1988
Lag om ändring av 1 § lagen om vissa ägoregleringar
451/1988
Lag om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.