Ursprungliga författningar: 1988

800/1988
Förordning angående ändring av 3 § förordningen om tillämpning av zontariff i personnärtrafiken på statsjärnvägarna inom huvudstadsregionen
799/1988
Förordning om ändring av förordningen innefattande tariffstadga för statsjärnvägarna
798/1988
Förordning om vissa tjänstearrangemang inom justitieministeriets förvaltningsområde
797/1988
Lag om upphävande av 12 och 13 §§ lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
796/1988
Förordning om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
795/1988
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen angående avtal om internationella köp av varor
794/1988
Finansministeriets beslut om redovisningsverken
793/1988
Miljöministeriets beslut om ändring av miljöministeriets beslut om understöd som beviljas för främjande av avfallshanteringen och återvinningen av avfall
792/1988
Förordning om ändring av förordningen angående radioanläggningar
791/1988
Förordning om ändring av förordningen om elevantagningsnämnder i länen
790/1988
Förordning om grundande av länsfängelset i Norra Karelen
789/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av havslax och havsöring i vissa vattendragsområden år 1988
788/1988
Statsrådets beslut angående ändring av 2 § statsrådets beslut om ränteunderstöd, som på grund av arbetslöshet erlägges till studielåntagare
787/1988
Förordning angående ändring av 1 och 3 §§ förordningen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter
786/1988
Förordning om ikraftträdande av 1987 års internationella sockeravtal
785/1988
Statsrådets beslut angående ändring av 13 § statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp
784/1988
Statsrådets beslut om Joutseno länsmansdistrikt
783/1988
Byggnadsskyddsförordning
782/1988
Lag om ändring av 3 § semesterlagen för sjömän
781/1988
Lag om ändring av 3 § lagen om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden
780/1988
Lag om ändring av 61 § luftfartslagen
779/1988
Lag om ändring av 4 kap. 17 § tvångsmedelslagen
778/1988
Hittegodslag
777/1988
Lag om ändring av lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter
776/1988
Lag om ändring av lagen om tillsyn över bank
775/1988
Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt
774/1988
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring
773/1988
Lag om ändring av 4 kap. 18 § utsökningslagen
772/1988
Lag om handel med standardiserade optioner och terminer
771/1988
Statsrådets beslut angående ändring av ikraftträdelsestadgandet i 5 § i statsrådets beslut om verkställighet och tillämpning av lagen om räntestödskredit för fackliga kurscentraler
770/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar
769/1988
Förordning om ändring av förordningen om främjande av arbetskraftens rörlighet
768/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid social- och hälsovårdsministeriet
767/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
766/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid post- och televerket
765/1988
Förordning om ändring av förordningen om jord- och skogsbruksministeriet
764/1988
Förordning om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
763/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom forstförvaltningen
762/1988
Förordning om inrättande av en biträdande länsmanstjänst
761/1988
Statsrådets beslut om temporär yrkesutbildning
760/1988
Förordning om ortodoxa seminariet
759/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom finansministeriets förvaltningsområde
758/1988
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom finansministeriets förvaltningsområde
757/1988
Förordning om ändring av förordningen om revision av statshushållningen
756/1988
Förordning om ändring av förordningen om Helsingfors exekutionsverk
755/1988
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid justitiekanslersämbetet och inom justitieministeriets förvaltningsområde
754/1988
Förordning om ändring av förordningen om statsrådets kansli
753/1988
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid republikens presidents kansli och statsrådets kansli
752/1988
Lag om Statens måltidscentral
751/1988
Inrikesministeriets beslut om polisens tjänstemärke och personkort

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.