Ursprungliga författningar: 1988

900/1988
Förordning om ändring av förordningen om köttbesiktning
899/1988
Förordning om besiktning av fjäderfäkött
898/1988
Köttförordning
897/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom lantmäteriförvaltningen
896/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
895/1988
Statsrådets beslut om temporär ändring av tullen på vissa frukter
894/1988
Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar
893/1988
Statsrådets beslut om statliga affärsverks delägarskap i aktiebolag eller andra samfund
892/1988
Förordning om upphävande av förordningen om energipolitiska rådet
891/1988
Förordning om en tjänstereglering inom finansministeriets förvaltningsområde
890/1988
Förordning om statliga ämbetsverk och inrättningar som ingår samarbetsavtal
889/1988
Förordning om ändring av 1 § förordningen om hovrätterna
888/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom finansministeriets förvaltningsområde
887/1988
Lag om ändring av 2 § lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
886/1988
Justitieministeriets beslut om grunderna för nämndeman vid häradsrätt tillkommande arvode
885/1988
Justitieministeriets beslut om vissa anvisningar som skall ges av offentliga köpvittnen
884/1988
Förordning om ändring av köpvittnesförordningen
883/1988
Förordning om teleavgifter
882/1988
Förordning om postavgifterna för tidningar
881/1988
Förordning om ikraftträdande av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet
880/1988
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
879/1988
Statsrådets beslut om ändring av 8 och 11 §§ statsrådets beslut om lastkranar och besiktning av dem
878/1988
Statsrådets beslut om de allmänna villkoren för statsunderstöd för lokala teknologiprojekt som genomförs i samband med teknologicentralerna
877/1988
Statsrådets beslut om anmälan om beredning av tekniska föreskrifter, standarder och rekommendationer samt om uppskov med införandet av dem
876/1988
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid statens studiestödscentral
875/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid arkivväsendet
874/1988
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för riksarkivets och landsarkivens prestationer
873/1988
Förordning angående ändring av förordningen om myntverket i Finland
872/1988
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid gränsbevakningsväsendet
871/1988
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för försvarsministeriets förvaltningsområdes prestationer
870/1988
Lag om ändring av 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare
869/1988
Statsrådets beslut om allmänna grunder för ersättningar som uppbärs hos statens affärsverk för hälsovårdstjänster producerade av statens regionala företagshälsovårdscentraler
868/1988
Statsrådets beslut om uppbörd av vissa centralt utbetalda förmåner och ersättningar hos statens affärsverk
867/1988
Statsrådets beslut om grunderna för statens affärsverks pensionsavgifter
866/1988
Statsrådets beslut om grunderna för statens affärsverks bokföring
865/1988
Statsrådets beslut om gränser och villkor för statliga affärsverks upplåning
864/1988
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om avtal om minskad mjölkproduktion, vilka ingås år 1988
863/1988
Statsrådets beslut om trädesavtal som ingås år 1989
862/1988
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid sjöfartsväsendet
861/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom trafikministeriets förvaltningsområde
860/1988
Förordning om Tammerfors universitet
859/1988
Förordning om inrättande och indragning av tjänster inom försvarsmakten
858/1988
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
857/1988
Förordning om Kuopio universitet
856/1988
Förordning om Jyväskylä universitet
855/1988
Förordning om fartygs fribord i inrikestrafik
854/1988
Förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
853/1988
Lag om ändring av lagen om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab vid upplåning utomlands under åren 1986-1989
852/1988
Förordning om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden
851/1988
Lag om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.