Ursprungliga författningar: 1988

1350/1988
Statsrådets beslut om fastställande av moderskapsunderstödets storlek
1349/1988
Statsrådets beslut om de allmänna grunderna för utkomststöd
1348/1988
Förordning om rehabilitering av frontveteraner
1347/1988
Yrkessjukdomsförordning
1346/1988
Lag om ändring av 22 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
1345/1988
Lag om ändring av 6 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1344/1988
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1343/1988
Yrkessjukdomslag
1342/1988
Statsrådets beslut om rätt för statens affärsverk att ingå försäkringsavtal
1341/1988
Förordning om deltidsarbete vid statens ämbetsverk och inrättningar för lindrande av ungdomsarbetslösheten
1340/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
1339/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid polisen
1338/1988
Förordning om ändring av 24 § utlänningsförordningen
1337/1988
Förordning om polisens riksomfattande permanenta adb-personregister
1336/1988
Förordning om ändring av polisförordningen
1335/1988
Förordning om ikraftträdande av ändringar i konventionen om underlättande av internationell sjöfart
1334/1988
Förordning om ikraftträdande av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
1333/1988
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
1332/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden
1331/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
1330/1988
Förordning om verkställighet och tillämpning av överenskommelserna med Sverige och Sovjetunionen om fiske
1329/1988
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige om fiskerättigheter i Östersjön
1328/1988
Förordning om ikraftträdande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för användning av meteorologiska satelliter (EUMETSAT)
1327/1988
Lag om ändring av 12 och 16 b §§ lagen om sjömanspensioner
1326/1988
Lag om ändring av 7 § lagen om pension för företagare
1325/1988
Lag om ändring av 6 c och 8 §§ lagen om pension för lantbruksföretagare
1324/1988
Lag om ändring av 7 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1323/1988
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1322/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
1321/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid handels- och industriministeriet och dess förvaltningsområde
1320/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
1319/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid finansministeriet och ministeriet underlydande förvaltningsområden
1318/1988
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom finansministeriets förvaltningsområde
1317/1988
Förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd av flyttande vilda djur
1316/1988
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1315/1988
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
1314/1988
Förordning om avgifter för lantbrukets forskningscentrals prestationer
1313/1988
Förordning om produktion av högklassigt frömaterial vid lantbrukets forskningscentral
1312/1988
Förordning om lantbrukets forskningscentral
1311/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 5 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsfordringar beträffande vissa gödselmedelspreparat
1310/1988
Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg
1309/1988
Förordning om ändring av förordningen om främjande av näringsverksamhet i liten skala på landsbygden
1308/1988
Lag om ändring av lantbruksinkomstlagen
1307/1988
Lag om ändring av lagen om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter samt om betalning av prissänkningsersättning
1306/1988
Lag om temporär ändring av lagen om åkerröjningsavgift
1305/1988
Lag om ändring av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten
1304/1988
Lag om upphävande av lagen om exportkostnadsavgift för mjölk och fläsk
1303/1988
Lag om kvotavgift för mejerier
1302/1988
Lag om temporär ändring av lagen om temporära produktionskvoter för mjölk
1301/1988
Lag om temporär ändring av 27 § lagen om temporär kvotavgift för mjölk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.