1377/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 37 och 63 §§ luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64) 37 § 1 och 2 mom. samt 63 § 2 mom. och

fogas till 37 § ett nytt 4 mom. som följer:

37 §

För begagnande av en flygplats eller av någon annan byggnad, anläggning eller anordning för luftfart, som är avsedd för allmänt bruk och som inte innehas och sköts av staten, får uppbäras landnings-, fält-, hangar- eller belysningsavgifter eller andra sådana avgifter enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

Då någon enligt ett avtal som han har ingått med staten utför till luftfarten anslutna tekniska eller andra uppgifter på en flygplats som innehas och sköts av staten, har han rätt att av den för vilken uppgiften utförs uppbära en avgift enligt de grunder som har fastställts i avtalet.


Om avgifter som uppbärs till staten för begagnande av en flygplats som staten innehar och sköter samt en byggnad, anläggning eller anordning som betjänar flygplatsen stadgas särskilt.

63 §

Innehavaren av en flygplats som är i allmänt bruk eller den som innehavaren har förordnat får hindra ett luftfartyg att lämna flygplatsen till dess i 37 § 1 mom. nämnda avgifter eller motsvarande avgifter, som gäller för statens flygstationer, för fartygets ankomst, uppehåll och avgång har blivit erlagda eller säkerhet för dem har ställts. Detta gäller dock inte luftfartyg i internationell reguljär flygtrafik.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 207/88
Statsutsk. bet. 78/88
Stora utsk. bet. 200/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.