1363/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om prisstöd för fiskfångst

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 5 december 1975 om prisstöd för fiskfångst (919/75) förordningens rubrik, 1 §, 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 5 § 1 mom. samt 6, 7, 8 och 9 §§ som följer:

Fiskeriinkomstförordning

1 §

Prisstöd enligt fiskeriinkomstlagen (1157/88) betalas i första hand för strömming och vassbuk. Prisstöd kan betalas även för abborre, gädda, siklöja, sik och torsk.

En person anses få sin utkomst eller en väsentlig del av den av fiske, om inkomsten av fiske samt dess andel av totalinkomsterna uppgår till minimibelopp som jord- och skogsbruksministeriet fastställer samt de övriga inkomsterna inte överstiger ett av ministeriet fastställt maximibelopp. Ministeriet kan fastställa ett maximibelopp för prisstödet.

2 §

Har fisk som används till människoföda klassificerats på det sätt som stadgas i förordningen om hantering av färsk fisk före dess överlåtande till konsumtion eller förädling (410/84), kan klassificeringen beaktas när minimi- och riktprisen fastställs.


3 §

Fångsten enligt 3 § fiskeriinkomstlagen beräknas på basis av den genomsnittliga fångsten under de tre närmast föregående åren.


5 §

I 6 § fiskeriinkomstlagen avsedda fiskeriorganisationer som biträder jord- och skogsbruksministeriet är fiskarförbunden samt lantbrukscentralerna.


6 §

I 2 § 2 mom. fiskeriinkomstlagen avsedd organisation som företräder fiskarna är Finlands Yrkesfiskarförbund r.f., organisation som företräder fiskhandeln Finlands Fiskhandlarförbund r.f., organisation som företräder fiskförädlingsindustrin Livsmedelsindustriförbundet r.f. och organisation som företräder pälsproducenterna Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f.

Innan vederbörande medlemmar av fiskeristödsnämnden förordnas skall företrädarna för yrkesfiskarna och fiskeriorganisationerna höras.

7 §

För uppnående av det mål som nämns i 1 § 1 mom. fiskeriinkomstlagen kan vid fiskeriinkomstförhandlingarna även förhandlas om priset för andra än i 1 § 1 mom. avsedda fiskarter.

8 §

Fiskeristödsnämnden kan även på begäran avge utlåtanden till myndigheterna om fiskeristödsansökningar.

9 §

Närmare föreskrifter om den ersättning till fiskeriorganisationerna som avses i 6 § 2 mom. fiskeriinkomstlagen samt om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.