1357/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 5 mars 1982 om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder (179/82) 5 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt

ändras 4 § 1 mom. 3 punkten och 3 mom. samt 7 §,

av dessa lagrum 4 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 3 december 1982 (884/82), som följer:

4 §

Förutsättningar för beviljande av verksamhetsstöd är, utöver vad som är stadgat i lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln och ovan i 1 och 2 §§:


3) att vägavståndet från butiken till den närmaste dagligvarubutiken är minst fem kilometer;


Det verksamhetsstöd som beviljas får årligen uppgå till högst 30 000 mark per butik eller butiksbil.

7 §

Ansökan om finansieringsstöd skall tillställas länsstyrelsen i det län där den i ansökningen nämnda verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Handels- och industriministeriet kan besluta om de förutsättningar under vilka ansökningar direkt kan tillställas handels- och industriministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.