1356/1988

Given i Helsingfors den 26 december 1988

Lag om ändring av lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom., 3 § 1 mom., 7 §, 9 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 13 § 4 mom. lagen den 31 december 1974 om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder (1086/74),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom., 3 § 1 mom., 12 § 1 mom. och 13 § 4 mom. i lag av den 18 december 1981 (935/81) samt 7 § och 9 § 2 mom. i lag av den 16 februari 1979 (184/79), som följer:

1 §

För att trygga och förbättra tillgången på detaljhandelsservice i glesbygder och i bycentra på landsbygden samt för att höja servicenivån på sådana områden kan finansieringsstöd beviljas enligt denna lag.


3 §

Räntestöd eller investeringsbidrag kan beviljas

1) för anskaffning av anläggningstillgångar som behövs för dagligvarubutiker,

2) för nybyggnads-, reparations- och ändringsarbeten i dagligvarubutiker,

3) för anskaffning av butiksbilar eller butiksbåtar samt för upprustning av sådana och renovering av försäljningsutrymmen i dem, eller

4) för andra investeringar som direkt stöder dagligvarubutikers verksamhet.


7 §

Handels- och industriministeriet godkänner lån såsom räntestödskredit för handeln samt beslutar för hur många år räntestöd skall betalas.

9 §

Handels- och industriministeriet beslutar, efter att ha inhämtat Finlands Banks utlåtande i saken, hur hög ränta staten skall betala för räntestödslån.

12 §

Handels- och industriministeriet kan i investeringsbidrag för projekt som gäller dagligvaruaffärer bevilja högst 30 procent av totalbeloppet av det godtagbara kostnadsförslaget för sådana investeringar i anläggningstillgångar som avses i 3 §. Av särskilda skäl kan dock investeringsbidraget uppgå till högst 50 procent, om räntestöd inte beviljas för samma projekt.


13 §

Den som har erhållit finansieringsstöd är skyldig att till handels- och industriministeriet, till en person som utsetts av ministeriet samt till kreditinrättningen lämna de upplysningar som behövs för övervakningen. Kreditinrättningen och den som har erhållit finansieringsstöd är skyldiga att lämna ministeriet de upplysningar som behövs för tillsynen över att kreditvillkoren iakttas, för konstaterande av de verkningar som de med hjälp av räntestödskredit eller investeringsbidrag genomförda investeringarna har haft samt för tillsynen över verksamhetsstödet och varutransportstödet. För att utreda dessa omständigheter kan ministeriet granska verksamheten och bokföringen hos den som har fått finansieringsstöd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder, sådan den lyder ändrad genom denna lag, tillämpas på de ansökningar om finansieringsstöd som handels- och industriministeriet fattar beslut om under 1989-1993. Investeringar som skall genomföras med räntestödskredit för handeln eller med investeringsbidrag skall påbörjas senast 1994.

Regeringens proposition 150/88
Statsutsk. bet. 70/88
Stora utsk. bet. 187/88

Helsingfors den 26 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.