1353/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 2 och 3 §§ lagen om arbetet i bagerier

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 3 mom. och 3 § 2 mom. lagen den 9 juni 1961 om arbetet i bagerier (302/61), av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 18 mars 1983 (264/83), som följer:

2 §

Utan hinder av vad som stadgas ovan kan arbetet genom en överenskommelse mellan arbetsgivar- och arbetstagarföreningar, vilkas verksamhetsområde omfattar hela landet och med tillstånd av undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd, vid tillverkning av matbröd ordnas i tre eller flera skift vid en industriell inrättning, ett bageri eller en del av ett sådant, om de tekniska anordningarna och arbetsförhållandena är sådana att nattarbete inte orsakar arbetstagarna särskild olägenhet eller medför hälsorisker.


3 §

Om en ändamålsenlig organisering av en produktion som nämns i 1 mom. eller tvingande omständigheter kräver att arbete utförs mellan klockan 23 och klockan 5, kan undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd bevilja tillstånd till det på de villkor som den fastställer, om de tekniska anordningarna och arbetsförhållandena i fabriken eller den industriella inrättningen eller den särskilda avdelningen av ett bageri är sådana att nattarbete inte orsakar arbetstagarna särskild olägenhet eller medför hälsorisker.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 193/88
Socialutsk. bet. 35/88
Stora utsk. bet. 227/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.