1352/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 maj 1978 om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor (400/78) i 11 § 1 mom. det inledande stycket, 2 punkten och 2 mom. samt 12 § 2 mom.,

av dessa lagrum 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1978 (1066/78), samt

fogas till 11 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 12 c § och till 18 § ett nytt 2 mom. som följer:

11 §
Nattarbete

Arbete som utförs mellan klockan 22 och klockan 6 är nattarbete. Nattarbete får utföras i följande fall:


2) i arbete som på grund av sin art i regel utförs mellan klockan 22 och klockan 6;


I arbete som nämns i 1 mom. 1 punkten skall skiften avlösa varandra regelbundet och växla vid på förhand överenskomna tidpunkter, om inte undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd har medgivit undantag eller de föreningar som avses i 5 § 1 mom. har kommit överens om något annat i sina kollektivavtal. Skiften anses avlösa varandra regelbundet då ett skift fortgår högst en timme samtidigt med följande skift eller om det blir högst en timmes paus mellan skiften.

I arbete som avses 4 § får en arbetstagare enligt arbetstidsschemat hållas i högst fem på varandra följande nattskift som innebär nattarbete enligt 1 mom., om inte något annat har överenskommits genom kollektivavtal som avses i 5 § 1 mom. Med nattskift avses ett arbetsskift av vilket minst tre timmar infaller mellan klockan 22 och klockan 6.

12 §
Arbetsgivares obligatoriska förteckningar

För en motorfordonsförares vidkommande får arbetsgivaren låta bli att göra upp en i 1 mom. nämnd förteckning över arbetstimmarna endast om undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd medger befrielse. Befrielse kan beviljas på ansökan, om det med beaktande av arbetets natur inte är möjligt att göra upp förteckningen.


12 c §
Tillkännagivande av förteckningar

Den förteckning över arbetstimmarna som avses i 12 § skall göras känd för arbetstagarna i god tid, dock minst en vecka innan den tidsperiod som anges i förteckningen börjar. Efter nämnda tid kan förteckningen ändras endast med arbetstagarens samtycke eller av vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen, om arbetsplatsens öppet-, besöks- eller betjäningstid är längre än arbetstagarens arbetstid.

Avvikelse från denna paragraf kan göras genom kollektivavtal mellan föreningar som avses i 5 § 1 mom.

18 §
Rätt att utfärda förordning och statsrådsbeslut

Statsrådet kan meddela närmare föreskrifter om anordnande av transport för en arbetstagare i nattarbete då arbetsskiftet börjar och slutar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

I de branscher, där ett gällande riksomfattande kollektivavtal som skall anses vara allmänt innehåller bestämmelser om frågor som avses i denna lag, tillämpas lagen dock först sedan kollektivavtalets giltighetstid har gått ut.

Regeringens proposition 193/88
Socialutsk. bet. 35/88
Stora utsk. bet. 227/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.