1351/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i arbetstidslagen av den 2 augusti 1946 (604/46) 16 § 2 mom.,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 februari 1976 (189/76),

ändras 1 § 2 mom. 5 och 11 punkten, 3 § 2 mom., 6 § 1 mom. 5, 7 och 8 punkten, det inledande stycket i 7 § 2 mom., 7 § 3 mom., 12 § 1 mom., rubriken för 4 kap., 13 och 14 §§, 20 § 1 mom. samt 23 § 1 mom.,

av nämnda lagrum 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 11 februari 1955 (89/55), 6 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag av den 21 juni 1973 (534/73), 6 § 1 mom. 7 och 8 punkten, det inledande stycket i 7 § 2 mom., 7 § 3 mom. och 13 § sådana de lyder i lag av den 30 december 1965 (713/65) samt 12 § 1 mom. och 20 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 9 juli 1976 (620/76), samt

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda lagar av den 30 december 1965, den 21 juni 1973 och den 20 februari 1976, en ny 9 punkt, till lagen nya 16 b och 20 b §§ samt till 25 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Från lagens tillämpning undantagas likväl:


5) familjedagvård som avses i lagen om barndagvård (36/73);


11) rörelser, inrättningar och företag samt arbeten beträffande vilka arbetstiderna särskilt anges i lag eller som hör till tillämpningsområdet för någon annan lag om arbetstid och i denna befriats från inskränkningar i fråga om arbetstiden.


3 §

Lagen skall, frånsett 10 och 13 §§, tillämpas på en arbetstagare vars huvudsakliga uppgift är att direkt leda eller övervaka arbete och som inte alls eller endast tillfälligt deltar i det arbete som utförs av de arbetstagare som står under hans ledning eller uppsikt.


6 §

Utan hinder av vad i 5 § är stadgat om den ordinarie arbetstiden per dygn och vecka samt om det på förhand utarbetade arbetstidsschemat kan den ordinarie arbetstiden i följande rörelser, inrättningar, företag och arbeten ordnas så, att den under en arbetsperiod av tre veckor är högst 120 timmar eller under en tidsperiod av två veckor högst 80 timmar, nämligen:


5) på sjukhus, vid hälsovårdscentraler, på barndaghem som håller öppet dygnet runt, i sommarkolonier, i vårdanstalter och andra motsvarande anstalter samt i fängelser;


7) i härbärgerings- och förplägnadsrörelser utom i försäljningsstånd för mat och förfriskningar;

8) i konst- och nöjesetablissemang samt i filmateljéer och filmgranskningsbyråer, dock inte i deras verkstäder; samt

9) i hushållsarbete.


7 §

Undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd kan på de villkor som den fastställer bevilja tillstånd till avvikelse från 5 §, om


Om det i andra arbeten än de som nämns i 6 § visar sig vara nödvändigt att reglera arbetstiden på det sätt som avses i nämnda lagrum, kan undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd bevilja tillstånd till detta på de villkor som den fastställer.

12 §

Om en naturtilldragelse, olyckshändelse eller annan omständighet som inte har kunnat förutses har vållat avbrott i en rörelses eller inrättnings eller ett företags regelbundna drift eller om den medför överhängande fara för ett sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får de ordinarie arbetstider som fastställs enligt 5, 6 och 7 §§ och de längsta arbetstiderna enligt 5 a § förlängas samt undantag göras från 14 § 2 mom. samt 16 a och 16 b §§ i den utsträckning som nämnda skäl kräver, dock inte under längre tid än fyra veckor. Angående en sådan förlängning av arbetstiden samt om dess orsak, omfattning och sannolika varaktighet skall arbetsgivaren utan dröjsmål göra skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten. Denna kan, efter att ha prövat ärendet, antingen låta saken bero vid anmälan eller vidta åtgärder för att begränsa eller upphäva förlängningen.


4 kap.

Natt- och skiftarbete

13 §

Arbete som utförs mellan klockan 22 och klockan 6 är nattarbete. Nattarbete får utföras i följande fall:

1) i arbete på vilket 6 § tillämpas;

2) i arbete i tre eller flera skift;

3) i arbete i två skift, dock högst till klockan ett, utom i underhålls- och renhållningsarbete som gäller allmänna vägar, gator och flygfält samt anläggningar vid eller på dem, där nattarbete får fortgå utöver nämnda tidpunkt;

4) i service- och reparationsarbeten som är nödvändiga för att hålla i gång det normala arbetet i en rörelse eller inrättning eller ett företag;

5) vid tidningsutbärning;

6) i nödarbete som nämns i 12 §;

7) med tillstånd av undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd och på de villkor som den fastställer, i arbete där arbetets tekniska art eller andra särskilda skäl kräver det; samt

8) i arbete beträffande vilket så har överenskommits genom kollektivavtal som avses i 7 § 1 mom.

14 §

I skiftarbete skall skiften avlösa varandra regelbundet och växla vid på förhand överenskomna tidpunkter, om inte undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd har medgivit undantag eller de föreningar som avses i 7 § 1 mom. har kommit överens om annat i sina kollektivavtal. Skiften anses avlösa varandra regelbundet då ett skift fortgår högst en timme samtidigt med följande skift eller om det blir högst en timmes paus mellan skiften.

I arbete som avses i 6 § får en arbetstagare enligt arbetstidsschemat hållas i högst fem på varandra följande nattskift som innebär nattarbete enligt 13 §, om inte något annat har överenskommits genom kollektivavtal som avses i 7 § 1 mom. Med nattskift avses ett arbetsskift av vilket minst tre timmar infaller mellan klockan 22 och klockan 6.

16 b §

I arbete som avses i 6 § skall arbetstagaren beredas tillfälle till en oavbruten vilotid om minst 9 timmar under en period av 24 timmar räknat från det arbetsskiftet började, om inte arbetstidsarrangemanget baserar sig på ett undantagstillstånd eller arbetet utförs under den tid då arbetstagaren är i beredskap.

Avvikelse från 1 mom. kan göras genom kollektivavtal mellan föreningar som avses i 7 § 1 mom.

Om motorfordonsförares vilotid per dygn stadgas i 16 a §.

20 §

För varje arbetsplats som omfattas av denna lag skall arbetsgivaren göra upp ett arbetstidsschema, i vilket anges när arbetet börjar och slutar samt tiden för måltider och vilotider. Om det med beaktande av arbetets art är synnerligen svårt att göra upp ett sådant schema, kan undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd på ansökan medge befrielse från denna skyldighet.


20 b §

Ett arbetstidsschema som gäller skiftarbete och arbete som avses i 6 § skall göras känt för arbetstagarna i god tid, dock minst en vecka innan den tidsperiod som anges i schemat börjar. Efter nämnda tid kan arbetstidsschemat ändras endast med arbetstagarens samtycke eller av vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen.

Avvikelse från denna paragraf kan göras genom kollektivavtal mellan föreningar som avses i 7 § 1 mom.

23 §

En arbetsgivare som bryter mot vad 5-16b §§ stadgar om arbetstiden eller som av någon annan orsak än insolvens försummar att betala en i 17 eller 18 § nämnd ersättning för övertids-, nöd- eller söndagsarbete, skall för arbetstidsförseelse dömas till böter. Har förseelsen skett trots arbetarskyddsmyndighetens påminnelse eller är omständigheterna annars försvårande, skall arbetsgivaren för arbetstidsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


25 §

Statsrådet kan meddela närmare föreskrifter om anordnande av skjuts för en arbetstagare i nattarbete då arbetsskiftet börjar och slutar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 december 1972 om temporära avvikelser från stadgandena angående förbud mot kvinnors hållande i nattarbete (955/72) jämte ändringar.

I de branscher, där ett gällande riksomfattande kollektivavtal som skall anses vara allmänt innehåller bestämmelser om frågor som avses i denna lag, tillämpas lagen dock först sedan kollektivavtalets giltighetstid har gått ut.

Regeringens proposition 193/88
Socialutsk. bet. 35/88
Stora utsk. bet. 227/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.