1348/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om rehabilitering av frontveteraner

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 10 § 2 mom. och 14 § lagen den 23 december 1988 om rehabilitering av frontveteraner (1184/88):

1 §

Ansökan om rehabilitering görs hos hälsovårdsnämnden i den kommun där frontveteranen är bosatt och avfattas på en ansökningsblankett som fastställts av olycksfallsverket. Om frontveteranen inte har stadigvarande hemort i Finland skall ansökan göras hos olycksfallsverket.

2 §

Den som utsetts för rehabilitering på de grunder som anförs i 2 § 2 och 3 mom. lagen om rehabilitering av frontveteraner anvisas öppen rehabilitering eller anstaltsrehabilitering så, att det med beaktande av allmän medicinsk erfarenhet är möjligt att uppnå ett tillräckligt vårdresultat. Härvid skall frontveteranens hälsotillstånd, arten av verksamheten vid den verksamhetsenhet som ger rehabilitering samt geografiska, språkliga och andra omständigheter beaktas.

3 §

Rehabilitering kan ges som anstaltsrehabilitering två veckor per kalenderår och som öppen rehabilitering under högst femton besök per kalenderår.

I de fall som avses i 2 § 3 mom. lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/88) kan rehabilitering ges som anstaltsrehabilitering högst fyra veckor per kalenderår och som öppen rehabilitering under högst tjugo besök per kalenderår.

4 §

Olycksfallsverket ersätter, enligt de grunder som nämns i 7 § 1 mom. lagen om rehabilitering av frontveteraner, hälsovårdsnämnden för kostnaderna för rehabilitering som ges av dess hälsovårdscentral som en del av centralens egen verksamhet. Ersättningen beräknas enligt de genomsnittliga kostnaderna med iakttagande av vad 25 § folkhälsolagen stadgar om beräkning av ersättning för vård på vårdplats, dock så, att ersättning för öppen rehabilitering beräknas enligt antalet besök.

5 §

Hälsovårdsnämnden ersätter de privata verksamhetsenheter som avses i 4 § lagen om rehabilitering av frontveteraner för anstaltsrehabilitering till belopp som fastställs av olycksfallsverket.

Kommunen betalar kostnaderna för öppen rehabilitering till de belopp som man kommit överens om med den privata verksamhetsenheten.

6 §

Olycksfallsverket utger årligen förskott till folkpensionsanstalten för kostnader som nämns i 10 § 2 mom. lagen om rehabilitering av frontveteraner. Förskottet grundar sig på olycksfallsverkets uppskattning om hur många frontveteraner som kan remitteras till rehabilitering inom ramen för det anslag som står till buds för ändamålet samt på folkpensionsanstaltens uppskattning.

Folkpensionsanstalten skall varje år senast den 15 november tillställa olycksfallsverket en uppskattning för fastställande av förskottet för följande kalenderår. Olycksfallsverket betalar in förskottet till folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond kvartalsvis på förhand.

Det årliga förskottet justeras innan förskottet för årets sista kvartal betalas. Olycksfallsverket skall justera förskottet, om uppskattningen för innevarande år har förändrats väsentligt.

Folkpensionsanstalten tillställer under kalenderårets första kvartal olycksfallsverket en utredning över de kostnader som ersatts under föregående år. Folkpensionsanstalten skall återbetala till olycksfallsverket förskott som erhållits till för stort belopp. Beloppet kan uppbäras så att det dras av i samband med betalningen av förskottet för följande års andra kvartal.

7 §

Länsstyrelsen skall övervaka att rehabilitering ges enligt olycksfallsverkets och medicinalstyrelsens anvisningar.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 december 1985 om rehabilitering av frontveteraner (1115/85).

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.