1344/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) 14 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 10 juli 1981 (526/81), samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 41 a § som följer:

4 §

På grund av ett olycksfall i arbete betalas ersättning också då en skada eller sjukdom som inte har orsakats av ett olycksfall i arbetet förvärras väsentligt och detta sannolikt beror på ett sådant olycksfall. Skadeståndet betalas härvid för den tid sjukdomen eller skadan varit förvärrad.

14 §

Oberoende av vad 1 mom. stadgar ersätts en arbetstagare för nedan i 41 § 5 mom. angivna befogade och behövliga kostnader för läkarundersökning och anskaffning av uppgifter om arbetsförhållandena för utredande av om arbetstagarens sjukdom beror på arbetet, då kostnaderna har föranletts av en skada som ett olycksfall i arbetet kan misstänkas ha orsakat eller av en yrkessjukdomsutredning, även om det visar sig att skadan eller sjukdomen inte beror på ett olycksfall i arbetet för vilket skadestånd betalas eller inte är en yrkessjukdom som medför rätt till skadestånd. Då det misstänks att en sjukdom utgör yrkessjukdom, förutsätter rätten till skadestånd att undersökningen grundar sig på bedömning av en läkare som är förtrogen med företagshälsovård och på uppgifter om arbetstagarens arbetsförhållanden.

41 a §

Sedan försäkringsanstalten har mottagit en ansökan om skadestånd för olycksfall i arbetet eller en anmälan om sådant olycksfall eller ett i 39 § 2 mom. nämnt undersökningsprotokoll, skall anstalten se till att den så snart som möjligt till sitt förfogande får alla de handlingar som behövs för att skadeståndsärendet skall kunna avgöras, dock med beaktande av vad 41 § 5 mom. stadgar om inlämnande av läkarutlåtande.

Om försäkringsanstalten på något annat sätt än det som nämns i 1 mom. har fått kännedom om ett olycksfall för vilket den kan antas bli tvungen att betala skadestånd, skall anstalten vidta nödvändiga åtgärder för att ett skadeståndsärende enligt denna lag skall kunna göras anhängigt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Stadgandena i 14 § 4 mom. tillämpas på sådant inhämtande av uppgifter om arbetsförhållandena som avses i lagrummet och har skett under denna lags giltighetstid.

Regeringens proposition 153/88
Socialutsk. bet. 36/88
Stora utsk. bet. 228/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.