1330/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Förordning om verkställighet och tillämpning av överenskommelserna med Sverige och Sovjetunionen om fiske

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 3 och 4 §§ lagen den 15 november 1974 om Finlands fiskezon (839/74) samt 116 § 2 mom. lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82):

1 §

Denna förordning tillämpas på fiske som bedrivs av

1) svenska fiskefartyg inom Finlands fiskezon i enlighet med överenskommelsen av den 2 december 1977 mellan Finland och Sverige om ömsesidiga fiskerättigheter i Östersjön (FördrS 30/78),

2) Sovjetunionens fiskefartyg inom Finlands fiskezon i enlighet med överenskommelsen av den 5 november 1981 mellan Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om ömsesidiga fiskefrågor (FördrS 79/81) och

3) finska fiskefartyg i enlighet med ovan nämnda överenskommelser inom Sveriges fiskezon och Sovjetunionens ekonomiska zon samt

4) finska fiskefartyg inom ett område som hör till Sveriges fiskezon och som angivits i en bilaga som fogats till överenskommelsen, i enlighet med överenskommelsen av den 23 december 1988 mellan Finland och Sverige om fiske (FördrS 64/88).

2 §

Sovjetunionens fiskefartyg får bedriva fiske inom Finlands fiskezon i nordöstra delen av egentliga Östersjön, 12 sjömil utanför den yttre gränsen för Finlands inre territorialvatten, väster om longitud 22°57,02'E så som jord- och skogsbruksministeriet årligen närmare beslutar i enlighet med det protokoll som sätts upp mellan de fördragslutande parterna.

3 §

Svenska fiskefartyg får bedriva traditionellt fiske inom Finlands fiskezon i väsentligen samma utsträckning som tidigare så som jord- och skogsbruksministeriet årligen närmare beslutar i enlighet med det protokoll som sätts upp mellan de fördragsslutande parterna.

4 §

Finska fiskefartyg som antecknats i fiskefartygsregistret får bedriva fiske inom Sovjetunionens ekonomiska zon 12 sjömil utanför den yttre gränsen för de inre territorialvattnen samt inom Sveriges fiskezon så som jord- och skogsbruksministeriet årligen närmare beslutar i enlighet med de protokoll som sätts upp mellan de fördragsslutande parterna.

5 §

Fiske enligt denna förordning får bedrivas endast av fartyg som i enlighet med protokollen mellan de fördragsslutande parterna tagits upp i den förteckning som respektive lands myndigheter för.

För bedrivande av sådant fiske som avses i 4 § kan jord- och skogsbruksministeriet bestämma hur många fartyg som tas upp i förteckningen och som samtidigt bedriver fiske samt om den regionala fördelningen och alternering. Jord- och skogsbruksministeriet för in fartygen i förteckningen på framställning av respektive fiskeridistrikt eller Ålands landskapsstyrelse. Innan framställningen görs, skall fiskeridistriktet informera yrkesfiskarna inom sitt område om upptagandet i fartygsförteckningen samt höra de berörda fiskarnas organisationer.

6 §

Fiske enligt 3 och 4 §§ får bedrivas endast av fartyg vilkas besättning åtminstone till tre fjärdedelar består av medborgare i fartygets hemland.

7 §

Ett fartyg som bedriver sådant fiske som avses i denna förordning skall göra en fiskeanmälan till myndigheterna i det land som saken gäller så som jord- och skogsbruksministeriet årligen närmare belutar i enlighet med de protokoll som sätts upp mellan de fördragsslutande parterna.

Om fångstredskap som finska eller svenska laxfiskefartyg satt ut inom den egna statens fiskezon driver in i den andra statens fiskezon, får fartygen inom området mellan latituderna 59°30'N och 60°30'N utan särskilt tillstånd hämta fångstredskapen och behålla fångsten. Fångstredskapen skall bärgas omedelbart och hela fångsten skall rapporteras härstamma från den fiskezon till vilken fångstredskapen drivit.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.