1302/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om temporär ändring av lagen om temporära produktionskvoter för mjölk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 juli 1984 om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84) 15 § 2 mom.,

ändras temporärt 14 §, 20 § 1 mom., 25 § 1 mom., 26 § 2 mom. och 34 § 1 mom.,

av dessa lagrum 14 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 22 augusti 1986 och den 31 december 1987 (623/86 och 1323/87) samt 25 § 1 mom. och 34 § 1 mom. sådana de lyder i den sistnämnda lagen, samt

fogas till lagen en ny 14 a § som följer:

14 §

I andra fall än de som avses i 12 och 13 §§ kan 1989 nya produktionskvoter fastställas och fastställda produktionskvoter höjas i varje lantbruksdistrikt >med sammanlagt 50 procent av den mjölkmängd som har producerats i lantbruksdistriktet 1986 och för vilken motsvarande produktionskvoter har slopats 1988.

Med avvikelse från 1 mom. kan produktionskvoter fastställas och fastställda kvoter höjas med 100 procent i stället för med 50 procent av de i momentet nämnda mjölkmängderna i de områden där byggnadsbidrag kan beviljas med stöd av lagen om gårdsbruksenheter (188/77), inom Kajana och Joensuu lantbruksdistrikt i kommuner som inte hör till området för byggnadsbidrag samt i landskapet Åland.

Vid sammanräknandet av de mjölkmängder som avses i 1 och 2 mom. beaktas inte mjölkproducenter som har ingått avtal om minskad mjölkproduktion i enlighet med statsrådets beslut om avtal om minskad mjölkproduktion, vilka ingås år 1988 (26/88). Inte heller skall sådana produktionskvoter beaktas som har slopats i samband med att en produktionskvot har överförts eller fastställts enligt 13 §.

14 a §

Produktionskvoter kan fastställas eller höjas med stöd av 14 §, när detta skall anses nödvändigt med tanke på utvecklandet av mjölkproducentens lägenhet, särskilt med beaktande av produktionsinriktningarna på lägenheten samt lägenheten i dess helhet och producentens övriga förhållanden. I första hand skall kvoter i detta fall fastställas eller höjas för unga mjölkproducenter och mjölkproducenter som är tvungna att förnya en produktionsbyggnad eller när det är fråga om generationsväxling eller en därmed jämförbar överlåtelse.

När produktionskvoter som avses i denna paragraf fastställs eller höjs skall dessutom iakttas 15-18 §§. Närmare bestämmelser om de grunder för fastställande och höjande av kvoten som avses i 1 mom. meddelas vid behov av jordbruksstyrelsen.

Likaså kan kvoten, om en produktionsstörning i samband med perioden för fastställande av kvoterna har sänkt kvoten med mer än 10 procent, på ansökan av producenten kompletteras så att den motsvarar den verkliga produktionssituationen.

20 §

Utan hinder av 15-19 §§ kan statsrådet besluta att tidigare fastställda produktionskvoter skall höjas från början av den produktionskvotsperiod som följer på beslutet, dock högst i motsvarighet till höjningen i kontrollbesättningarnas medelproduktion. Statsrådet skall härvid beakta mjölkproduktionsutvecklingen och det rådande marknadsläget.


25 §

Ändring i lantbruksdistriktets och jordbruksstyrelsens beslut med stöd av denna lag får sökas genom besvär enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). I jordbruksstyrelsens beslut med anledning av besvär som anförts över beslut som lantbruksdistriktet har meddelat med stöd av 14 § eller 19 § 2 mom. får ändring likväl inte sökas genom besvär.


26 §

Till delegationen hör en ordförande och fem andra medlemmar som skall representera jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, jordbruksstyrelsen, lantbruksproducenternas centralorganisationer och mejeriorganisationerna.


34 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Kvoter enligt den tillämpas till och med den 31 december 1989. Genom denna lag upphävs stadgandena om mjölkboskapshushållning i lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1080/81). De ansökningar om tillstånd att bedriva eller utvidga dylik hushållning som är anhängiga när denna lag träder i kraft skall dock slutbehandlas i enlighet med nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. De produktionskvoter som gällt 1988 års mjölkproduktion tillämpas utan särskilda åtgärder också 1989.

Regeringens proposition 175/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 21/88
Statsutsk. bet. 96/88
Stora utsk. bet. 176/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.