1291/1988

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1988

Finansministeriets beslut om ändring av 3 och 5 §§ finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter

Finansministeriet har med stöd av 17 § 1 och 2 mom. lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis, sådana de lyder i lagen av den 29 december 1988 (1287/88),

ändrat 3 § i sitt beslut av den 29 juni 1987 om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter (622/87) samt

fogat till 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Betalningsställen för acciser

Acciser, skatter och avgifter som avses i lagen om påförande av accis får betalas till postanstalter som förmedlar postgirorörelse eller till Postbanken Ab, affärsbanker, sparbanker eller andelsbanker.

5 §
Dröjsmålsränta som påförs penninginrättning

Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas också på överföring eller redovisning till tullverkets postgiroinbetalningskonto av de acciser, skatter och avgifter som avses i lagen om påförande av accis.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 december 1988

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Sakari Alasalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.