1289/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1988

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet ändrat 7, 11 och 35 §§ samt 41 § 1 mom. i statsrådets beslut av den 6 augusti 1943 om tillämpning av lagen angående stämpelskatt,

sådana de lyder, 7 och 11 §§ i statsrådets beslut av den 30 december 1987 (1211/87), 35 § i statsrådets beslut av den 16 december 1983 (961/83) och 41 § 1 mom. i statsrådets beslut av den 15 mars 1979 (315/79), som följer:

7 §

Skattebrev beläggs med stämpel till ett belopp av 1 mark för varje fullt belopp av 10 mark av det värde som lägenheten av länsstyrelsen prövas ha, dock så, att skatten utgör minst 120 och högst 5 000 mark.

11 §

Beslut eller protokollsutdrag, för vilket stämpelskatt skall erläggas enligt 5 punkten under rubriken Beslut i 10 § lagen angående stämpelskatt, beläggs med stämpel till följande belopp, då tillstånd beviljas:

a) att mot avgift hålla för nöjesändamål uppsatt penningautomat eller annan sådan anordning, vid vars begagnande kan utfalla vinst i penningar eller i spelmarker, vilka kan utbytas mot penningar eller varor, för varje särskilt 250 mark;

b) att mot avgift hålla för nöjesändamål uppsatt automat eller annan därmed jämförbar anordning, vid vars begagnande vinst i varor kan utfalla, för varje särskilt 150 mark;

c) att mot avgift hålla för nöjesändamål uppsatt annan än i punkterna a och b avsedd automat eller därmed jämförlig anordning, såsom automat för utförande av musik eller förevisning av bilder, målskjutningsautomat eller anordning innefattande boll- eller annat spel, för varje särskilt 120 mark;

d) att anordna målskjutning, pil- eller ringkastning, miniatyrgolfspel, kortspel eller andra därmed jämförbara för nöjesändamål mot avgift anordnade tidsfördriv eller tävlingar, samt att mot avgift anordna annat än ovan i punkterna a, b och c nämnt skicklighets- eller lyckospel eller annat sådant spel, för varje särskilt 100 mark.

Alla ovan i denna paragraf angivna belopp skall beräknas för varje kalendermånad eller del av kalendermånad, för vilken tillståndet beviljas.

Angående beläggandet av beslut med stämpel i det fall att skatten för samma tid redan erlagts på annan ort, stadgas i 5 punkten 2 stycket under rubriken Beslut i 10 § lagen angående stämpelskatt.

35 §

Stämpelmärken, avsedda för allmän användning, är av 1,-; 2,-; 3,-; 4,-; 5,-; 6,-; 7,-; 9,-; 10,-; 20,-; 25,-; 30,-; 50,-; 70,-; 100,-; 250,-; 300,-; 500,-; 1 000,-; 2 000,- och 5 000,- marks valör.

41 §

Ämbetsverk, domstolar, domstolars ordförande, häradsskrivare, länsmän och biträdande länsmän, som för sina expeditioner behöver stämpelmärken, kan hos länsskatteverket få en stående stämpelmärkeskassa motsvarande högst 30 000 mark. Stämpelmärkeskassan inrättas och kompletteras genom inköp av stämpelmärken vid en postanstalt med medel som länsskatteverket överfört till postgirokonton som innehas av mottagarna av stämpelmärkeskassan samt som influtit av stämpelmärken. Länsskatteverket kan dock av särskilda skäl tilldela en myndighet, vars behov av stämpelmärken är stort, en stående stämpelmärkeskassa motsvarande högst 200 000 mark. Vad som ovan har sagts om ämbetsverk skall på motsvarande sätt tillämpas på avdelningar, byråer eller andra delar av ämbetsverk.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 28 december 1988

Minister
Ulla Puolanne

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.