1271/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 68 § kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 68 § 2 och 3 mom. kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/87) som följer:

68 §
Handräckning och beslag

Behörig polismyndighet har befogenhet att på begäran av handels- och industriministeriet eller strålsäkerhetscentralen företa husrannsakan eller kroppsvisitation för att eftersöka

1) sådan i 22 § nämnd kärnanläggning i transportmedel som någon uppfört eller använt,

2) i denna lag nämnd malm eller anrikad malm, innehållande uran eller torium, som någon producerat, infört till landet eller försökt utföra från landet,

3) kärnämne eller kärnavfall som någon framställt, innehaft, producerat, överlåtit, hanterat, använt, lagrat, infört till landet eller försökt utföra från landet samt

4) ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial på kärnenergiområdet som någon innehaft, överlåtit, infört till landet eller försökt utföra från landet,

om detta har skett i strid med denna lag, samt befogenhet att förordna att kärnanläggning eller transportmedel vari den finns och ovan nämnda malmer, anrikade malmer, kärnämnen, kärnavfall, ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial skall tas i beslag. Beslaget gäller till dess ett med stöd av 73 § väckt ärende om förverkande av det som tagits i beslag har blivit slutligt avgjort eller domstolen eller polismyndigheten på framställning av den myndighet som begärt handräckning förordnar något annat.

I fråga om husrannsakan, kroppsvisitation och beslag tillämpas i övrigt tvångsmedelslagen (450/87).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.