1258/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87) 1 kap. 6 § 1 och 3 punkten, 5 kap. 1 § 1 mom. samt rubriken för 7 kap. 4 § och

fogas till 7 kap. 4 § nya 2-5 mom. som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

6 §
Anhållningsberättigad tjänsteman

Om anhållande beslutar en anhållningsberättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade tjänstemän är

1) polisöverdirektören, polisöverinspektör, överinspektören vid polisbyrån vid inrikesministeriets polisavdelning, polisinspektör, biträdande polisinspektör, länskommissarie, polischefen i landskapet Åland, länsman, biträdande länsman, polismästare, biträdande polismästare, direktör för passavdelning, föreståndaren för passavdelningens passbyrå och föreståndaren för utlänningsbyrån, chefen och biträdande chefen för centralkriminalpolisen, chefen för centralkriminalpolisens undersökningsbyrå, chefen för centralkriminalpolisens Interpolbyrå, chefen och biträdande chefen för skyddspolisen, chefen och biträdande chefen för rörliga polisen, kriminalöverinspektör, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie, överkommissarie, kriminalkommissarie och kommissarie,


3) vid tullstyrelsens revisions- och övervakningsavdelning avdelningschefen och biträdande avdelningschefen, chefen för övervakningsbyrån, chefen för undersökningsbyrån, överinspektör och tullsekreterare som sköter förundersökningsuppgifter samt i tulldistrikt tulldirektören, chefen för övervakningsbyrån och tullöverinspektör som sköter förundersökningsuppgifter samt


5 kap.

Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Husrannsakan
1 §
Förutsättningar för husrannsakan

Om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts för vilket det strängaste straffet är mer än sex månaders fängelse, får husrannsakan företas i byggnader, rum eller slutna kommunikationsmedel eller på slutna förvaringsställen för att eftersöka föremål som skall tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen av brottet. Husrannsakan får företas också om det brott som utredningen gäller är spridning av våldsskildring.


7 kap.

Särskilda stadganden

4 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Är någon anhållen när denna lag träder i kraft, skall frågan om häktning av honom handläggas i enlighet med denna lag. Domstolen skall inleda handläggningen av häktningsyrkandet senast den 9 januari 1989. Handläggningen skall dock inledas senast den dag då den anhållne enligt det upphävda 3 mom. i 23 § förordningen om införande av strafflagen senast skall häktas eller försättas på fri fot. Om denna dag infaller på en helgdag eller helgfri lördag, får handläggningen inledas den första vardagen därefter. Ett yrkande om häktning av den som anhållits med stöd av den tidigare lagen skall framställas i så god tid att handläggningen kan inledas inom utsatt tid, och det får framställas redan innan denna lag träder i kraft.

Den som har häktats under den tidigare lagens giltighetstid skall förbli häktad tills ärendet, sedan denna lag har trätt i kraft, för första gången handläggs vid domstol. Har någon annan myndighet än en domstol medan den tidigare lagen var i kraft förordnat att någon skall häktas, men har förordnandet inte verkställts förrän den nya lagen har trätt i kraft, upphör förordnandet när den nya lagen träder i kraft och häktningsyrkande skall vid behov framställas hos domstol. Har någon när denna lag träder i kraft, innan handläggningen av åtalet inleds, varit häktad minst två veckor i sträck eller fullbordas den nämnda tvåveckorstiden när denna lag har trätt i kraft, har han rätt att på begäran få häktningsärendet prövat vid domstol på det sätt som stadgas i 1 kap. 22 §. En sådan begäran får riktas till domstolen redan innan denna lag har trätt i kraft.

Beslag som har verkställts under den tidigare lagens giltighetstid och som gäller när denna lag träder i kraft skall upphävas, om inte åtal för det brott som föranlett beslaget har väckts inom den tid som anges i 4 kap. 11 § 2 mom. Frågan om förlängning av tiden skall handläggas enligt denna lag. En förlängningsansökan som gjorts under den tidigare lagens giltighetstid förfaller när denna lag träder i kraft.

Hänvisas på något annat ställe i lag till lagen om beslag och rannsakan i brottmål (260/59), skall i stället tillämpas denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.