1252/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om temporär ändring av 2 § lagen om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt 2 § 1 och 3 mom. lagen den 24 juni 1968 om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen (362/68), >av dem 3 mom. sådant det lyder i lag av den 21 december 1979 (976/79), som följer:

2 §

Vid statsbeskattningen avses med förlust det belopp varmed det sammanlagda beloppet av avdrag för inkomstens förvärvande eller bibehållande, avdragbara rättelseposter och överskottsåterbäringar samt avdragbara räntor samt index- och kursförluster från den skattskyldiges olika förvärvskällor under skatteåret (förluståret) överstiger det sammanlagda beloppet av de skattepliktiga inkomster som han erhållit från olika förvärvskällor. Bedriver den skattskyldige gårdsbruk, avses med förlust dock det nämnda beloppet minskat med det belopp varmed det sammanlagda beloppet av de ovan nämnda avdragbara posterna i gårdsbrukets förvärvskälla under förluståret överstiger det sammanlagda beloppet av skattepliktiga inkomster från samma förvärvskälla. Vid statsbeskattningen avses med gårdsbrukets förlust vid förlustutjämning det belopp varmed det sammanlagda beloppet av avdrag för inkomstens förvärvande eller bibehållande, avdragbara rättelseposter och överskottsåterbäringar, avdragbara räntor samt index- och kursförluster från förvärvskällan under förluståret överstiger det sammanlagda beloppet av de skattepliktiga inkomsterna från samma förvärvskälla med mer än 10 000 mark.


De pensionsförsäkringspremier som vid stats- och kommunalbeskattningen skall dras av från den skattskyldiges totalinkomst jämställs vid tillämpningen av 1 och 2 mom. med de avdrag som nämns i dem. Den förlust av gårdsbruk som vid statsbeskattningen skall dras av från den skattskyldiges totalinkomst jämställs vid tillämpningen av 1 mom. med de avdrag som nämns i detta.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Lagen tillämpas vid beskattningen för 1989.

Regeringens proposition 111/88
Statsutsk. bet. 83/88
Stora utsk. bet. 205/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.