1251/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av 68 a § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 68 a § beskattningslagen av den 12 december 1958, sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 april 1982 (314/82), som följer:

68 a §

Statsrådet skall efter att ha hört skattestyrelsen fastställa intäktsgrunderna för skogsbruk och renskötsel så att beskattningen blir rättvis och enhetlig.

Om en förändring som medför att intäkterna ökar eller minskar med åtminstone fem procent konstateras ha skett i de skogsskattetal eller den skattekubikmeterstruktur som utgör intäktsgrunder för skogsbruket, skall motsvarande ändringar göras i intäktsgrunderna i inkomstskatteförordningen för gårdsbruk innan skattekubikmeterns medelpenningvärde fastställs för beskattningen av inkomster av skogsbruket för det löpande skatteåret.

Statsrådet skall årligen före den 10 december fastställa skattekubikmeterns medelpenningvärde och intäktsgrunderna för renskötseln.

Skogsforskningsinstitutet skall före den 31 oktober för statsrådet framlägga förslag till skattekubikmeterns medelpenningvärde för det löpande skatteåret. Renbeteslagsföreningen skall före den 31 oktober för statsrådet framlägga förslag till intäktsgrunder för beskattningen av inkomster av renskötsel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 111/88
Statsutsk. bet. 83/88
Stora utsk. bet. 205/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.