1242/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) 1 § 2 mom., 3 § 1 och 2 mom., 4 § 1 och 2 mom., 7 § samt 9 § 3 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (483/81), 4 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 22 juli 1983 (639/83) och 7 § sådan den lyder i nämnda lag av den 26 juni 1981, samt

fogas till 3 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Angående begränsad skattskyldighet stadgas i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet.


3 §

Källskatt skall betalas på dividend, ränta och royalty, om inte något annat följer av 13 § 2 mom., samt på lön, pension och annan prestation som avses i 5 § lagen om förskottsuppbörd.

Angående ränta på andelskapital och vinstandel av placeringsfond gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om dividend.


Med pension avses även livränta.

4 §

Som lön anses sådan lön eller sådant arvode, med undantag för ersättning som skall betraktas som royalty, som avses i 4 eller 6 § lagen om förskottsuppbörd. Till lön hänförs även ersättning för vistelsekostnader samt gottgörelser i ersättning för andra kostnader för utförande av arbetet. Naturaförmåner som hör till lönen värderas i enlighet med vad som stadgas i lagen om förskottsuppbörd.

Till lön hänförs inte

1) ersättning som mot verifikat som en trafikidkare utfärdat har betalts för biljett och fraktavgift samt för andra med dem jämförliga nödvändiga avgifter som hör till den egentliga färden,

2) ersättning som mot verifikat som en härbärgeringsrörelse har utfärdat eller mot annat tillförlitligt verifikat har betalts för logiavgift,

3) dagtraktamente till den del det motsvarar av skattestyrelsen fastställt skattefritt dagtraktamente i Finland, inte heller

4) av skattestyrelsen fastställt skattefritt dagtraktamente eller annan ersättning för vistelsekostnader, som har betalts till den som står i anställningsförhållande till finska staten och vars egentliga arbetsplats är i utlandet, för resa utanför nämnda arbetsplats.


7 §

Källskatten utgör 25 procent på dividend, 30 procent på ränta och royalty samt 35 procent på lön, pension och annan prestation som avses i 5 § lagen om förskottsuppbörd. Källskatten tillfaller i sin helhet staten.

9 §

Om skatten på det källskattepliktiga belopp som en och samma utbetalare under en kalendermånad betalar till en och samma inkomsttagare uppgår till högst ett belopp som fastställs genom förordning, uppbärs inte skatt på annan inkomst än dividend och vinstandel av placeringsfond.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 109/88
Statsutsk. bet. 81 och 81 a/88
Stora utsk. bet. 203/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.