1236/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 105 § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådant det lyder i lag av den 30 april 1982 (313/82), samt

fogas till lagen en ny 78 a § som följer:

78 a §

Över antalet skattören i kommunen skall årligen göras upp en förteckning, i vilken inte tas in de skattören på basis av vilka skatt lämnas odebiterad med stöd av lag eller ett internationellt avtal eller inte redovisas till kommunerna, församlingarna eller folkpensionsanstalten i de fall som nämns i lagen om skatteuppbörd.

105 §

För att en skattskyldig skall få räkna i enlighet med lagen om förskottsuppbörd i förskott innehållna belopp som avkortning av den skatt och den folkpensionspremie som skall påföras honom skall han till sin skattedeklaration foga de innehållningsbevis som han har fått, om inte skattestyrelsen bestämmer något annat. Gottgörelse enligt lagen om gottgörelse för bolagsskatt räknas de dividendtagare till godo som har rätt därtill, på basis av uppgifterna i den årsanmälan som avses i lagens 11 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990, och den tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 112/88
Statsutsk. bet. 84 och 84 a/88
Stora utsk. bet. 206/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.