1232/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag skall vid stats- och kommunalbeskattningen av inhemska aktiebolag som delar ut dividend (bolag) och allmänt skattskyldiga som erhåller dividendinkomst från ett bolag (dividendtagare) tillämpas, utöver vad som annars stadgas.

Stadgandena om bolag i denna lag tillämpas även på inhemska andelslag som delar ut ränta på andelskapital, på inhemska sparbanker och andelsbanker som delar ut ränta på placeringar i tillskottsfonder samt på ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som betalar ränta på garantikapital.

Vad denna lag stadgar om dividend tillämpas även på ränta som avses i 2 mom.

Stadgandena om dividendtagare i denna lag >

tillämpas även på dem som erhåller ränta som avses i 2 mom. samt på delägare i en sammanslutning som avses i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, om dividend som sammanslutningen erhåller och den ränta som avses i 2 mom. anses vara skattepliktig inkomst för delägarna vid inkomstbeskattningen.

2 §

Denna lag tillämpas inte på samfund som vid inkomstbeskattningen helt eller delvis är fria från skatt eller på dividend som erhållits från dem.

3 §

Regeringen har rätt att i avtal för att undvika internationell dubbelbeskattning på basis av ömsesidighet komma överens med en främmande stat om att gottgörelse för bolagsskatt skall beviljas dividendtagare som är begränsat skattskyldiga.

2 kap.

Beskattning av dividendtagare

4 §

En dividendtagare har på basis av den dividend som han erhållit från ett bolag rätt till en gottgörelse för bolagsskatt som motsvarar 9/11 av dividendbeloppet.

Som en dividendtagares skattepliktiga inkomst anses utöver den dividend som han erhållit från bolaget den gottgörelse för bolagsskatt som skall räknas honom till godo.

5 §

Gottgörelse för bolagsskatt räknas en dividendtagare till godo med tillämpning av vad beskattningslagen stadgar om användning av förskott som innehållits hos en skattskyldig i enlighet med lagen om förskottsuppbörd.

3 kap.

Beskattning av bolag

6 §

Ett bolag som delar ut dividend skall i inkomstskatt betala minst 9/11 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret (inkomstskattens minimibelopp).

På förtäckt dividend enligt 57 § beskattningslagen tillämpas vad som stadgas om den dividend som ett bolag har beslutat dela ut.

7 §

Vid uträkning av om bolagets skatt motsvarar minst inkomstskattens minimibelopp beaktas den stats-, kommunal- och kyrkoskatt som bolaget skall påföras på basis av den inkomst som fastställs i enlighet med 72 § 1 mom. 1-3 punkten beskattningslagen efter avdrag för förlust som avses i lagen om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen (jämförelseskatt). Det sammanlagda beloppet av kommunal- och kyrkoskatten skall dock anses vara 17 penni per skattöre. Skatteförhöjning beaktas inte och till jämförelseskatten hänförs inte beloppet av den skatt som har betalts i en främmande stat och som skall dras av från den skatt som skall betalas i Finland.

8 §

Om bolagets jämförelseskatt för skatteåret är mindre än inkomstskattens minimibelopp, fogas föregående skatteårs skatteöverskott till jämförelseskatten.

Med skatteöverskott avses det belopp varmed den skatt som svarar mot föregående skatteårs jämförelseskatt överstiger 9/11 av den dividend som skall delas ut för skatteåret.

9 §

Om jämförelseskatten sedan skatteöverskotten har beaktats är mindre än inkomstskattens minimibelopp, påförs bolaget det bristande beloppet såsom inkomstskatt till staten (kompletteringsskatt).

10 §

Efter en fusion av samfund har det övertagande samfundet rätt att använda det överlåtande samfundets oanvända skatteöverskott, om det övertagande samfundet eller dess delägare eller medlemmar eller samfundet och dess delägare eller medlemmar tillsammans har ägt över hälften av det överlåtande samfundets aktier eller andelar från ingången av det skatteår som överskottet gäller. Ett övertagande andelslag eller en övertagande sparbank har dock alltid rätt att använda det överlåtande andelslagets eller den överlåtande sparbankens skatteöverskott.

4 kap.

Särskilda stadganden

11 §

Ett bolag som delar ut dividend skall till det länsskatteverk inom vars tjänsteområde bolagets hemort är belägen lämna en årsanmälan om de dividender som det har betalt under ett kalenderår. Närmare stadganden om årsanmälan utfärdas genom förordning.

12 §

Har ett bolag som delar ut dividend försatts i likvidation eller konkurs, svarar dividendtagaren för de skatter och förskott på dem som har påförts bolaget för det skatteår på vilket dividendutdelningen baserar sig, med ett belopp som motsvarar den gottgörelse för bolagsskatt som han har erhållit, om det är uppenbart att dividendutdelningsbeslutet har fattats under sådana förhållanden att det var skäl att anta att bolaget inte kommer att betala sina skatter.

Det ansvar som avses i 1 mom. realiseras genom att debiteringen rättas till dividendtagarens nackdel, varvid i tillämpliga delar skall iakttas vad 82 a § beskattningslagen stadgar om rättelse av debitering. Rättelse skall ske inom två år från utgången av det år under vilket beloppet av bolagets obetalda skatter har konstaterats slutligt.

13 §

Har bolagets dividendutdelningsbeslut fattats så sent att den dividend som skall delas ut enligt beslutet inte har beaktats vid bolagets beskattning för skatteåret, kan beskattningen av bolaget rättas i enlighet med 82 § beskattningslagen.

14 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lagen tillämpas vid beskattningen för 1990. Vid beskattningen av en dividendtagare skall den dock inte tillämpas på dividend som har delats ut för en räkenskapsperiod som löpt ut innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 112/88
Statsutsk. bet. 84 och 84 a/88
Stora utsk. bet. 206/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.