1221/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56) 48 § 2 mom.,

ändras 67 ja 69 §§ samt

fogas till förordningen nya 48 a, 52 a, 53 b och 67 a §§ som följer:

48 a §

Den som bor utomlands och ansöker om folkpension skall skicka sin ansökan om pension till lokalbyrån i Helsingfors försäkringsdistrikt. Ansökan behandlas i socialförsäkringskommissionen i Helsingfors om pensionsanstalten inte beslutar annorlunda.

52 a §

Arbetstagaren skall göra den ansökan som avses i 1 b § 2 mom. folkpensionslagen till pensionsanstalten. I ansökan skall företes erforderlig utredning om arbetsgivare, om den tid som uppskattningsvis åtgår för arbetet samt om familjemedlemmar.

Efter att arbetstagaren har gjort den ansökan som avses i 1 mom. skall hans arbetsgivare eller det finländska bolag, i vars dotterbolags tjänst arbetstagaren är utomlands, till pensionsanstalten lämna de uppgifter som krävs för att ärendet skall avgöras.

Om pensionsanstalten på ansökan på basis av 1 b § folkpensionslagen har ansett att en arbetstagare är bosatt i Finland, är denne skyldig att meddela pensionsanstalten då arbetsförhållandet till den i ansökan nämnda arbetsgivaren upphör eller angående andra sådana omständigheter som kan inverka på hans rätt att enligt 1 b § folkpensionslagen förbli försäkrad.

53 b §

Sådan mottagare av ålderdomspension som beviljats pension på basis av 23 a § folkpensionslagen är skyldig att meddela pensionsanstaltens lokalbyrå i Helsingfors:

1) om ändring av hans medborgarskap,

2) om ändring i hans eget eller en nära anhörigs hälsotillstånd, vilken ändring kan inverka på hans rätt att få pension, och

3) om väsentlig förbättring i hans ekonomiska situation.

67 §

Om en pensionstagare önskar få pension under tiden för en utlandsvistelse som varar längre än ett år, skall han ansöka om pensionen hos pensionsanstalten. I ansökan skall ingå erforderlig utredning om pensionstagarens nuvarande hemort, hans boende i Finland innan pensionen började samt om sjukdom som han eller en nära anhörig som bor med honom i samma hushåll lider av.

67 a §

Pensionens tilläggsdel beviljas den som är bosatt utomlands enligt den i 25 § folkpensionslagen avsedda andra kommungruppen.

69 §

För ansökan om pension eller annan förmån införskaffar pensionsanstalten erforderligt ämbesbetyg från det befolkningsregister sökanden har uppgett. Om pensionstagaren emellertid är bosatt utomlands, skall han själv tillställa pensionsanstalten ämbetsbetyg eller motsvarande utredning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.