1217/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 1 § 2 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56),

ändras 23 §, 25 a § 1 mom., 41 § och 73 § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 25 a § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juli 1985 (670/85), 41 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 5 februari 1988 (123/88), samt 73 § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 1 a-1 d och 23 a §§ samt till 73 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom lag av den 4 juli 1963 (427/63) och nämnda lag av den 5 februari 1988, en ny 7 punkt som följer:

1 a §

Såsom bosatt i Finland anses vid tillämpningen av denna lag också en finsk medborgare som

1) är anställd utomlands i huvudsyssla inom Finlands utrikesrepresentation eller vid Förenta Nationerna eller något av dess fackorgan eller vid någon annan mellanstatlig organisation i vars verksamhet Finland medverkar,

2) är anställd hos finska staten i huvudsyssla utomlands,

3) tjänstgör på ett finskt fartyg eller

4) är privattjänare hos en person som avses i 1 punkten.

Såsom i Finland bosatt anses även en medlem av en sådan persons familj som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten, om han bor i samma hushåll som denna person och inte på grund av egen förvärvsverksamhet eller av något annat skäl omfattas av reglerna om social trygghet i vistelselandet.

1 b §

Om någon som bor i Finland av sin finska arbetsgivare sänds utomlands för att utföra arbete för arbetsgivarens räkning, anses han under denna tid, dock högst ett år, vara bosatt i Finland. Detsamma gäller de medlemmar av arbetstagarens familj som bor i samma hushåll som han, om de inte på grund av egen förvärvsverksamhet eller av något annat skäl omfattas av reglerna om social trygghet i vistelselandet.

Fortgår ett i 1 mom. nämnt arbete utomlands längre tid än ett år eller utför arbetstagaren arbete utomlands såsom anställd hos sin föregående arbetstagares utländska dotterbolag, kan folkpensionsanstalten på ansökan, som lämnats inom sex månader, besluta att arbetstagaren och de medlemmar av hans familj som avses i 1 mom. fortfarande skall anses vara bosatta i Finland under en tid som pensionsanstalten bestämmer.

1 c §

En utländsk medborgare anses inte vara bosatt i Finland, om han här

1) tjänstgör som diplomatisk företrädare för en främmande makt eller som dess utsända konsul eller vid Förenta Nationerna eller ett av dess fackorgan eller vid någon annan mellanstatlig organisation,

2) hör till den administrativa eller tekniska personalen vid en främmande makts beskickning eller till dess tjänstepersonal,

3) är medlem av en sådan persons familj som avses i 1 eller 2 punkten, om han bor hos denne och inte på grund av egen förvärvsverksamhet omfattas av reglerna om social trygghet i Finland, eller

4) är privattjänare hos en person som avses i 1 punkten.

Vad som stadgas i 1 mom. 2-4 punkten gäller inte den som varit bosatt i Finland omedelbart innan anställningsförhållandet började.

1 d §

Vad denna lag stadgar om finska medborgare tillämpas också på sådana i Finland bosatta flyktingar som avses i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och det därtill hörande protokollet (FördrS 77 och 78/68) samt på statslösa personer som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/68).

23 §

En försäkrad som inte är finsk medborgare har rätt till förmåner enligt denna lag, om han har varit bosatt i Finland minst fem år i följd omedelbart innan förmånen börjar utges.

23 a §

Även om en finsk medborgare inte är bosatt i Finland kan ålderdomspension enligt denna lag eller del av sådan pension av särskilda skäl beviljas honom, om han efter att ha fyllt 16 år har bott i Finland minst fem år i följd och hans vistelse utomlands är nödvändig på grund av hans egen eller en nära anhörigs sjukdom.

25 a §

Börjar pensionen senare än vid ingången av månaden efter den då den försäkrade fyller 65 år, höjs basdelen och tilläggsdelen med en procent för varje månad varmed begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp. Härvid beaktas dock inte månader för vilka den försäkrade inte har haft rätt till folkpension.


41 §

Utbetalningen av pension till en pensionstagare som vistas utomlands inställs då pensionen har betalts för ett år från utgången av den månad under vilken pensionstagaren lämnade landet. Om likväl en pensionstagare som omedelbart innan pensionen började varit bosatt i Finland minst 10 år i följd eller om vistelse utomlands är nödvändig på grund av pensionstagarens egen eller en nära anhörigs sjukdom, betalas pensionen på ansökan för viss tid eller tills vidare oberoende av vistelsen utomlands.

Har pensionstagaren återvänt till Finland för att bosätta sig här, börjar pensionens utbetalning, om den varit inställd enligt 1 mom., vid ingången av månaden efter den då pensionstagaren återvände. Pensionen betalas dock inte retroaktivt för längre tid än sex månader innan pensionstagaren har underrättat pensionsanstalten om sin ankomst till landet.

Vad som ovan sägs om inställande av utbetalningen av pension till en pensionstagare som vistas utomlands tillämpas inte på den som har beviljats pension redan då han var bosatt utomlands.

73 §

Den som är missnöjd med ett beslut av pensionsanstaltens styrelse, av en sektion inom styrelsen, av en styrelsemedlem eller av en funktionär vid pensionsanstalten, får söka ändring i beslutet hos prövningsnämnden genom besvär, om beslutet angår


5) ersättning för en resa som den försäkrade på förordnande av pensionsanstalten företagit för en undersökning som avses i 36 eller 46 § eller för en resa som den försäkrade företagit för att få medicinalvård, utbildning eller arbetsvård enligt 34 §, då pensionsanstalten förbundit sig att ersätta resekostnaderna,

6) vårdbidrag eller

7) frågan om en arbetstagare och medlemmar av hans familj skall anses vara bosatta i Finland i de fall som åsyftas i 1 b § 2 mom.

Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut kan söka ändring i det hos försäkringsdomstolen, om beslutet gäller rätt till pension eller fall som nämns i 1 mom. 2, 6 eller 7 punkten.

En besvärsskrivelse som avses i denna paragraf skall lämnas till pensionsanstaltens lokalbyrå eller besvärsmyndigheten senast den trettionde dagen efter den då ändringssökanden fick del av beslutet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Lagen tillämpas också då pensionsfallet har inträffat innan den har trätt i kraft. När den försäkrades rätt till pension avgörs, beaktas också den tid han har varit bosatt i Finland före ikraftträdandet.

Denna lag hindrar inte fortsatt utbetalning av pensioner som har börjat innan lagen trätt i kraft.

Har en pensionstagare innan lagen har trätt i kraft flyttat utomlands tillämpas 41 § 1 mom. folkpensionslagen, sådant det lyder i lag av den 5 februari 1988 (123/88), då det beslutas om pensionen skall fortsättas, under förutsättning att vistelsen utomlands fortgår i en följd.

Regeringens proposition 78/88
Socialutsk. bet. 18/88
Stora utsk. bet. 124/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.