1214/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1988

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om klassificering och påskrifter för hälsofarliga ämnen

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 1, 34 och 37 §§ förordningen den 27 juni 1980 om gifter (492/80) samt 8, 12 och 18 §§ statsrådets beslut den 20 april 1978 om ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen (286/78) beslutat:

1 §

Den ämnesförteckning som nämns i 8 § 1 mom. statsrådets beslut om ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen (286/78) och de varningspåskrifter som hänför sig till respektive i förteckningen upptaget ämne fastställs i enlighet med bilaga 1 till detta beslut.

I bilaga 2 finns uppräknade de i bilaga 1 förekommande ämnenas synonymer ordnade enligt CAS-nummer.

I bilaga 3 presenteras fraserna som anger fara och säkerhetsåtgärder (R- och S-fraser).

2 §

Den förteckning över de vanligaste gifterna, som avses i 1 § 5 mom. förordningen om gifter (492/80) utgör ämneslistan i bilaga 1 till detta beslut.

Av de ämnen som ingår i förteckningen i bilaga 1 är de som förutsätter varningssymbol T (giftigt), gifter av första klass, och de som förutsätter varningssymbol C (frätande), Xn (skadligt) eller Xi (irriterande) gifter av andra klass.

3 §

På förpackning för gift eller annat hälsofarligt ämne skall påskrifterna göras i enlighet med detta beslut och SFS-standarden 4150.

Om ett gift inte är nämnt i bilaga 1 till detta beslut skall varningssymbolen samt de påskrifter som anger fara och skyddsåtgärder (R- och S-fraser) motsvara ifrågavarande gifts egenskaper och verkningar.

Som påskrifter, vilka anger skyddsåtgärder (S-fraser), kan användas andra än de i bilagorna nämnda påskrifterna som bättre motsvarar bruksförhållandena för ifrågavarande gift eller annat hälsofarligt ämne.

4 §

Om förpackningens volym är högst 125 ml, behöver fraserna som anger fara och skyddsåtgärder enligt detta beslut (R- och S-fraserna) inte märkas på förpackningen. Övriga påskrifter skall göras på förpackningen oberoende av förpackningens storlek.

Fraserna som anger fara och skyddsåtgärder (R- och S-fraserna) skall dock märkas på förpackning som avses i 1 mom. om produkten anses vara:

1) giftig (T), frätande (C), explosiv (E);

2) skadlig (Xn) och produkten är avsedd för allmänt bruk;

3) kancerframkallande (R-fras 45);

4) allmänt allergen (R-fras 42 och/eller R-fras 43).

5 §

Om påskrifter på förpackning för färgprodukter är bestämt skilt för sig i social- och hälsovårdsministeriets beslut om märkning och giftklassificering av färgprodukter (738/85) och om påskrifter på förpackning för avfall i social- och hälsovårdsministeriets beslut om märkning av hälsofarligt avfall (830/85).

Om giftklassificering av färgprodukter och avfall är i tillämpliga delar i kraft vad som i 2 och 3 §§ är bestämt.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 20 april 1983 om förteckningen över gifter samt om ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen (383/83).

7 §

Förpackningar kan redan från och med den 1 januari 1989 förses med påskrifter enligt detta beslut.

Förpackningar för ämnen som tillverkats eller importerats före beslutets ikraftträdande skall förses med i beslutet förutsatta påskrifter senast den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 december 1988

Minister
Matti Puhakka

Överinspektör
Matti Kajantie

Liite puuttuu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.