1204/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om studentexamen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 26 september 1947 om studentexamen (717/47) 3 a § 1 mom. och 13 a § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 1 mom. i förordning av den 26 oktober 1972 (715/72) och 13 a § 1 mom., i förordning av den 15 december 1961 (566/61), samt

fogas till 2 §, sådan den ändrad lyder genom förordningar av den 15 maj 1964, den 29 oktober 1965 och den 24 oktober 1969 (253/64, 567/65 och 665/69), ett nytt 4 och 5 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 6 och 7 mom., och till 11 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 24 oktober 1969 och förordning av den 6 april 1979 (415/79), ett nytt 5 mom. samt till förordningen en ny 12 a § som följer:

2 §

Examensnämnden för matrikel över sina tjänstemän i enlighet med matrikelförordningen (215/64), utfärdar förordnande för tjänstemän som den anställt, beviljar ålderstillägg och andra eventuella tillägg, säger upp tjänstemän samt utför övriga till arbetsgivaren hörande ärenden.

Examensnämndens beslutanderätt i ärenden som avses i 4 mom., 3 a § 1 mom. och 11 § 5 mom. utövas av examensnämndens ordförande eller viceordförande tillsammans med sekreteraren. Av särskilda skäl kan examensnämnden dock uppta till behandling här avsett ärende.


3 a §

Om undervisningen i det andra inhemska språket för någon elev anordnas eller är anordnad på något annat sätt än den för skolan fastställda läroplanen förutsätter, skall studentexamensnämnden i enlighet med av undervisningsministeriet fastställda allmänna grunder bestämma hur proven i språk för denna elev skall anordnas. Undantag beviljas likväl inte från provet i skolans undervisningsspråk.


11 §

Undervisningsministeriet kan på studentexamensnämnden överföra i 1 mom. nämnd rätt att i enskilt fall förordna om att någon som avlagt en yrkesexamen eller någon annan motsvarande examen får delta i studentexamen.

12 a §

Ur studentexamensregistret får för tjänstebruk för val av studerande till yrkesläroanstalter och högskolor lämnas behövliga namnuppgifter jämte personbeteckning samt uppgifter om vitsord och poäng. Från registret får också efter det för publicering examensresultaten blivit klara lämnas ut namnen på dem som godkänts i studentexamen. Angående överlåtelse av personuppgifter gäller i övrigt vad som stadgas i 18 a § (472/87) lagen om allmänna handlingars offentlighet.

13 a §

I studentexamensnämndens beslut får ändring inte sökas genom besvär, utom då beslutet gäller ett sådant ärende som avses i 3 a § 1 mom. eller 11 § 5 mom., varvid ändring söks genom besvär enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beträffande sökande av ändring i ärenden som avses i 2 § 4 mom. gäller vad som därom stadgas i statstjänstemannalagen (755/86).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.