1195/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 2 och 5 §§ lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77) 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 19 december 1986 (971/86), samt

fogas till 2 § en ny 11 och 12 punkt som följer:

2 §

Räntestödslån kan beviljas:


11) för projekt som baserar sig på ny energiproduktionsteknologi;

12) för byggnads- och grundreparationsprojekt och anskaffningar i samband med trav- och ridsport samt för konsolidering av skulder som dessa åtgärder föranleder.

5 §

Av de lån som avses i 2 § 2 punkten godkänner miljöministeriet lånen för vattenvårdsinvesteringar såsom räntestödslån samt jord- och skogsbruksministeriet övriga lån. Räntegottgörelsen för lånen betalas av vatten- och miljöstyrelsen. Lån som nämns i 2 § 5 punkten godkänns som räntestödslån av miljöministeriet och lån som nämns i 6-11 punkten av handels- och industriministeriet. Räntegottgörelsen för dem betalas av statskontoret. Andra lån godkänns som räntestödslån av respektive centrala ämbetsverk, som även betalar räntegottgörelsen för dem. Ministerierna kan även bemyndiga ett centralt ämbetsverk eller en distriktsförvaltningsmyndighet som lyder under ministeriet att såsom räntestödslån till högst 1 000 000 mark godkänna lån som avses i 2 § 2 och 5-11 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 164/88
Statsutsk. bet. 66/88
Stora utsk. bet. 146/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.