1184/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om rehabilitering av frontveteraner

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

En frontveteran kan få rehabilitering i enlighet med denna lag. Rehabilitering ges likväl inte, om frontveteranen har rätt att på grund av skada eller yrkessjukdom få rehabilitering enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), trafikförsäkringslagen (279/59), lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) eller en tidigare lag som motsvarar någon av dessa lagar.

Med frontveteran avses den som har tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.

2 §
Rehabilitering

Syftet med rehabiliteringen är att främja och upprätthålla frontveteranens funktionsförmåga så att han så länge som möjligt självständigt förmår klara sina dagliga funktioner. Rehabiliteringen kan ordnas som öppen rehabilitering eller som anstaltsrehabilitering, och den omfattar behövlig undersökning och vård.

För rehabilitering kan utses en frontveteran som behöver få rehabilitering för att främja eller upprätthålla funktionsförmågan eller av någon annan orsak.

Då frontveteraner utses för rehabilitering skall beaktas behovet av rehabilitering och den skyndsamhet som krävs. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att veteraner som har en skada eller sjukdom som orsakar störning i funktionsförmågan får möjlighet till rehabilitering.

3 §
Godkännande till rehabilitering

Till rehabilitering godkänns en frontveteran av hälsovårdsnämnden i den kommun där han är bosatt. Hälsovårdsnämnden kan förordna en tjänsteinnehavare som lyder under nämnden att besluta om godkännande till rehabilitering enligt de grunder och anvisningar som nämnden har fastställt. En frontveteran som inte har stadigvarande hemort i Finland godkänns till rehabilitering av olycksfallsverket.

Grunderna och anvisningarna skall basera sig på de urvalsprinciper som nämns i 2 § och på medicinalstyrelsens anvisningar för den undersökning och vård som hör till rehabiliteringen.

4 §
Rehabiliteringsställen

Rehabilitering ges i sådana sjukvårdsanstalter eller andra undersöknings- och vårdanstalter som särskilt har godkänts av länsstyrelsen eller i hälsovårdscentralerna.

5 §
Anslag

De nödvändiga kostnaderna för rehabilitering och uppehälle under rehabilitering ersätts inom det anslag som i statsbudgeten årligen reserveras för ändamålet.

Olycksfallsverket delar ut medel ur det i 1 mom. nämnda anslaget till kommunerna för att disponeras av hälsovårdsnämnderna, med undantag av de resekostnadsersättningar som nämns i 9 §. Beviljandet av anslagsmedel grundar sig på olycksfallsverkets uppskattning av antalet i kommunen bosatta frontveteraner.

En kommuns hälsovårdsnämnd kan själv ordna rehabilitering eller anskaffa rehabiliteringstjänster hos någon sjukvårdsanstalt eller annan undersöknings- och vårdanstalt som avses i 4 §.

6 §
Betalning av ersättning av statsmedel

Om inte annat följer av denna lag, skall i fråga om de ersättningar som utbetalas till kommunerna i tillämpliga delar iakttas vad lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) stadgar om statsandel för driftskostnader. Vederbörande statsmyndighet är olycksfallsverket.

Anslagsmedlen betalas till kommunernas hälsovårdsnämnder i förskott. Med avvikelse från den i 1 mom. nämnda lagen betalas förskotten kvartalsvis i lika stora poster i februari, maj, augusti och november enligt kommunernas på olycksfallsverkets uppskattning baserade kvoter.

Olycksfallsverket fastställer ersättningens slutliga belopp kommunvis. Ersättningarnas totalbelopp får inte överstiga beloppet av de ersättningar som har betalts i förskott.

7 §
Grunderna för ersättningarna

Kommunen ersätts för kostnaderna för rehabilitering som ordnats i en hälsovårdscentral enligt de genomsnittliga kostnaderna, med iakttagande i tillämpliga delar av 25 § folkhälsolagen. Då den ersättning som skall betalas till en kommunal hälsovårdscentral räknas ut, avdras inte från rehabiliteringskostnaderna de allmänna avgifter och ersättningar som uppbärs hos dem som får tjänsterna.

Olycksfallsverket fastställer, med beaktande av de skäliga kostnaderna för verksamheten, de belopp av och grunder för ersättningarna av statsmedel som betalas av kommunen till de privata verksamhetsenheter som ger anstaltsrehabilitering. Olycksfallsverket kan även fastställa grunderna för ersättningarna till de privata verksamhetsenheter som ordnar öppen rehabilitering.

8 §
Klientavgifter

För rehabilitering som ordnas med stöd av denna lag uppbärs inte någon avgift eller ersättning hos frontveteranen.

9 §
Resekostnader

Ur rehabiliteringsanslaget ersätts frontveteranerna för resekostnader till följd av rehabilitering till den del dessa inte ersätts med stöd av någon annan lag.

Resekostnaderna ersätts enligt denna lag till det belopp som resan hade kostat enligt billigaste färdsätt. Om en veteran inte har anlitat det billigaste färdsättet, kan de faktiska resekostnaderna av särskilda skäl ersättas helt eller delvis.

10 §
Ersättning för resekostnader

Ersättning för de resekostnader som skall ersättas enligt denna lag beviljar och utbetalar folkpensionsanstalten av statens medel, med iakttagande i tillämpliga delar av vad sjukförsäkringslagen (364/63) stadgar om ersättning för resekostnader.

Olycksfallsverket utger till folkpensionsanstalten förskott för betalning av resekostnader på det sätt närmare stadgas genom förordning. Det slutliga beloppet av den statliga ersättningen får inte överstiga beloppet av de ersättningar som har betalts i förskott.

Har någon lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit vissa uppgifter för att få resekostnadsersättning, och har detta påverkat beviljandet av ersättning, skall denna omedelbart återbetalas till staten i sin helhet eller till berörda del jämte en årlig ränta om 16 procent från den dag då ersättningen lyftes.

11 §
Ersättning för förlorad förvärvsinkomst

Om ersättning för förlorad förvärvsinkomst för den som skall rehabiliteras och om annat utkomstskydd under tiden för rehabiliteringen gäller vad som stadgas särskilt.

12 §
Forskning och uppföljning

En del av anslaget för frontveteranernas rehabilitering kan användas för rehabiliteringsforskning och rehabiliteringsuppföljning. På framställning av medicinalstyrelsen beslutar social- och hälsovårdsministeriet om denna del av anslaget och dess användning.

13 §
Ändringssökande

Ändring i de beslut av olycksfallsverket, hälsovårdsnämnderna och folkpensionsanstalten som avses i denna lag får inte sökas genom besvär i andra fall än de som avses i 10 § 3 mom.

Har ett ärende som enligt 3 § ankommer på hälsovårdsnämnden överförts på en tjänsteinnehavare, får ändring i hans beslut inte sökas genom besvär. Tjänsteinnehavaren skall låta hälsovårdsnämnden avgöra ärendet, om den som är missnöjd med beslutet skriftligen kräver detta inom 14 dagar efter att ha fått del av beslutet. Till beslutet skall fogas anvisningar om vad den som är missnöjd skall göra för att nämnden skall ta upp saken.

14 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Genom förordning utfärdas närmare stadganden om utbetalningen av ersättningar och om annan verkställighet av denna lag. Olycksfallsverket kan meddela föreskrifter om utbetalningen av ersättningar och om hur rehabiliteringen skall ordnas.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Genom den upphävs lagen den 14 januari 1983 om rehabilitering av frontveteraner (60/83) jämte ändringar.

Regeringens proposition 99/88
Ekonomiutsk. bet. 28/88
Stora utsk. bet. 180/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.