1167/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1988

Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet hos vattenkraftverk och dess konstruktioner

Finansministeriet har med stöd av 46 § 3 mom. lagen den 31 december 1974 om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74) förordnat, att följande grunder skall iakttas vid bestämmandet av återanskaffningsvärdet hos vattenkraftverk och vattenkraftverkskonstruktioner:

1 §

Vid beräknandet av ett vattenkraftverks återanskaffningsvärde beaktas de direkta kostnaderna för anskaffandet av kraftverkskonstruktioner som följer:

1) kraftstation inklusive dammar,

2) tilloppskanal- och avloppskanalkonstruktioner eller andra vattenvägar utanför kraftstationen,

3) rensnings- och uppdämningsarbeten för kraftverket,

4) dammar för kraftverkets behov,

5) ställverkskonstruktioner,

6) vägar och broar för kraftverkets drift och underhåll,

7) värme-, vatten-, ventilations- och elinstallationer,

8) separata kabel- och rörkanaler för kraftverket samt

9) grävnings-, pålnings-, schaktnings-, utjämnings- och ytbeläggningsarbeten.

När ett vattenkraftverks återanskaffningsvärde beräknas beaktas även drifts- och totalkostnaderna vid kraftverkets arbetsplats, byggherrens kostnader samt räntorna under byggnadstiden.

När ett kraftverks återanskaffningsvärde beräknas beaktas endast sådana byggnader eller anläggningar som omedelbart tjänar vattenkraftverket, inte till exempel fiskodlingsanstalter, kontors-, lager-, verkstadsbyggnader eller bostadshus, turbiner, generatorer, dammluckor, luftkranar, automationsanordningar för reglering och drift, ej heller flottningsanordningar, transformator- och kopplingsanordningar eller andra maskiner och anordningar för produktion av elektricitet.

Angående återanskaffningsvärdet av andra än i detta beslut avsedda byggnader bestäms särskilt.

2 §

Återanskaffningsvärdet hos ett vattenkraftverk beräknas genom att de ursprungliga anskaffningskostnaderna för de ovan i 1 § avsedda konstruktionerna och övriga kostnader för dem justeras till byggnadskostnadsindexets totalindextal 168.3. Återanskaffningsvärdet är 70 % av det sålunda fastställda värdet. Byggnadskostnaderna förutsätts uppstå i jämn takt under byggnadstiden.

3 §

Om en tillförlitlig utredning om de ursprungliga byggnadskostnaderna för ett vattenkraftverk saknas, fastställs återanskaffningsvärdet hos vattenkraftverket utgående från summan av byggnadskostnaderna för ovan i 1 § avsedda konstruktioner med hjälp av de i 4 § 1-5 punkten nämnda genomsnittliga värdena och tabellerna. Återanskaffningsvärdet är 70 % av det sålunda fastställda värdet.

4 §

1. Markarbeten på tomten

Arealen för vattenkraftverksområdets markarbeten på tomten bör anses bestå av arealen hos kraftverkets markområde. Markarbetets pris per enhet är 11 mk/m2.

2. Grävmassor

Kanalernas grävmassor fastställs på grundvalen av kanalens längd och tvärsnitt. Grävmassornas pris per enhet är

44 mk/tfm3 vid undervattensgrävning,
38 mk/tfm3 vid torrgrävning och
259 mk/tfm3 vid schaktning.

3. Vattentappningsrör

Kostnaderna per enhet för vattentappningsrör utanför vattenkraftverket är

Ø[m] mk/lm
1,0 1 689
1,5 2 533
2,0 3 379
2,5 4 223
3,0 5 067
3,5 5 913
4,0 6 757
4,5 7 601
5,0 8 447.

Medelvärdena beräknas proportionellt.

4. Dammar och stödmurar

Priset per enhet hos dammar och stödmurar är 1 699 mk/m3, då dammen består av betong och 73 mk/m3, då dammen består av jord eller sprängsten.

5. Kraftstationer

Byggnadskostnaderna för en kraftstation beräknas på grundvalen av kraftstationens volym. Om kraftstationens volym inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, används kraftverkets effekt som bestämningsgrund.

Kraftstationens volym beräknas utgående från de utvändiga måtten. Utöver de ovanför belägna utrymmena beräknas volymen omfatta även vattenvägarna.

Tabell 1 används vid beräknandet av byggnadskostnaderna för kraftstationsbyggnader med en vertikalturbin eller en effekt om ≤8 MW. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 1.

m3 mk
1 000 16 908 068
10 000 25 648 633
50 000 64 495 583
100 000 113 054 272
200 000 201 171 648

Tabell 2 används vid beräknandet av byggnadskostnaderna för kraftstationsbyggnader med en horisontalturbin eller en effekt om ≤8 MW. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 2.

m3 mk
1 000 2 949 580
5 000 7 827 521
10 000 13 924 947
50 000 62 704 357

Om en kraftstation utgör en del av en fabriks- eller annan sådan hall, beräknas byggnadskostnaderna med hjälp av vattenkraftverkets effekt enligt tabell 3. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 3.

Effekt (MW) mk
0,5 2 897 026
1,0 3 809 489
2,0 4 723 057
3,0 7 459 344
4,0 9 284 271
5,0 11 109 198
6,0 12 934 125
7,0 14 759 052
8,0 16 583 979
9,0 31 563 224
10,0 32 633 325
15,0 37 983 836
20,0 43 334 347
25,0 48 684 858
50,0 75 437 412
100,0 128 942 520
150,0 182 447 627
5 §

Är vattenkraftverket sådant, att de i 2-4 §§ avsedda beräkningsmetoderna för återanskaffningsvärdet inte kan tillämpas, anses återanskaffningsvärdet hos ett sådant vattenkraftverk vara 70 % av byggnadskostnaderna för ett motsvarande vattenkraftverk.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989. Det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1988.

Helsingfors den 21 december 1988

Minister
Ulla Puolanne

Tf. äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.