1140/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om de avgifter som skall uppbäras för besiktning av hissar

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 38 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79):

1 §

För sådan besiktning som avses i handels- och industriministeriets beslut om besiktning och service av eldrivna hissar och med dem jämförbara transportörer (201/85) har Elinspektionscentralen rätt att av hissens innehavare uppbära de avgifter om vilka stadgas i denna förordning.

2 §

På basis av den arbetsmängd som krävs för besiktningen delas hissarna och transportörerna in i tre avgiftsklasser:

1) till klass A hör vanliga hissar och transportörer,

2) till klass B hör anordningar, som avviker från de vanliga hissarna och transportörerna till exempel till sitt styrsystem, sina säkerhetsanordningar, sin lyfthöjd, snabbhet, lastkapacitet eller sitt maskineri och som av denna anledning har någon teknisk egenskap som försvårar besiktningsarbetet och

3) till klass C hör de anordningar som inte avses ovan.

3 §

Besiktningsavgifterna är följande:

1) för ibruktagningsbesiktning och extra besiktning

i klass A 800 mk

i klass B 1 250 mk

i klass C 370 mk

2) för periodisk besiktning och efterbesiktning

i klass A 290 mk

i klass B 450 mk

i klass C 160 mk

Den avgift som avses i 1 mom. uppbärs till dubbelt belopp om besiktningen görs på hissinnehavarens begäran som en specialåtgärd utanför normal arbetstid eller brådskande.

Avgifterna kan uppbäras i förskott.

4 §

För beviljande av dispenser som gäller konstruktionen på eller användningen av en hiss eller transportör uppbärs en avgift på 200 mark.

5 §

För frivilliga sakkunniguppdrag, som utförs på beställning, och som gäller hissar och transportörer, uppbärs en avgift som motsvarar beloppet av de sammanlagda kostnader som förorsakas av att prestationen utförs, dvs. prestationens självkostnadsvärde. I prestationens självkostnadsvärde ingår, förutom de direkta lönekostnaderna, personalkostnaderna i anslutning till dessa samt de direkta resekostnaderna, indirekta kostnader som utgör 56 procent av beloppet av de direkta lönekostnaderna och personalkostnaderna i anslutning till dessa.

För besiktning av hissar och transportörer i fartyg uppbärs en avgift som bestäms på de grunder som nämns i 1 mom.

6 §

Avgiften skall betalas inom 30 dagar från den tidpunkt då räkningen har kommit till den betalningsskyldige. En räkning som sänts per post anses ha kommit fram den sjunde dagen efter den dag då räkningen gavs till posten för vidarebefordran. Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen uppbärs en årlig dröjsmålsränta på 16 procent. Dröjsmålsräntan kan lämnas oindriven om den är lägre än 20 mark.

7 §

De avgifter som bestäms på basis av denna förordning får indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag på det sätt som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

8 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av förordningen ger vid behov handels- och industriministeriet.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 17 januari 1986 om avgifter för besiktning av hissar (49/86) jämte ändringar.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.