1127/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om fri rättegång

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 4 maj 1973 om fri rättegång (376/73) 6, 8 och 9 §§,

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 16 maj 1985 (395/85), samt

ändras 1, 4 och 5 §§, 9 a § 1 mom. och 11 §,

av dessa lagrum 9 a § sådan den lyder i nämnda förordning av den 16 maj 1985, som följer:

1 §

Skriftlig försäkran som avses i 5 § 1 mom. lagen om fri rättegåg (87/73) skall avges på en blankett, som har uppgjorts enligt ett av justitieministeriet fastställt formulär.

Skriftlig ansökan om fri rättegång samt beslut om beviljande av fri rättegång kan skrivas på en blankett som har uppgjorts enligt ett av justitieministeriet fastställt formulär.

Blanketter för fri rättegång fås kostnadsfritt hos statens tryckericentral. De myndigheter som nämns i 1 § 1 mom. och 5 § 1 mom. lagen om fri rättegång skall tillhandahålla dem som behöver blanketter för försäkran och ansökan sådana blanketter.

4 §

Om beviljande av fri rättegång och förordnande av rättegångsbiträde skall till sökanden samt den som förordnats till eller godkänts som biträde på begäran ges en avskrift av beslutet.

5 §

Beslut om beviljande av fri rättegång och förordnande av rättegångsbiträde som givits på en ansökan som behandlats under tiden för ändringssökande eller bevakning av svarandetalan skall på tjänstens vägnar sändas till den domstol där ändring har sökts.

9 a §

Justitieministeriet skall betala arvode och ersättning till ett biträde som med stöd av domstolens beslut har rätt härtill. Arvode och ersättning som ett biträde har rätt till enligt beslut av högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller fängelsedomstolen betalas likväl av denna domstol.


11 §

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av justitieministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.