1108/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Lag om ändring av 6 och 7 §§ lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/66) 6 och 7 §§, av dem 6 § sådan den lyder i lag av den 3 november 1978 (823/78), som följer:

6 §

Den skattskyldige skall avge månadsdeklaration för varje kalendermånad senast den 25 dagen i följande kalendermånad eller, om nämnda dag är en helgdag, en helgfri lördag eller midsommarafton, den första vardagen därefter.

För varje räkenskapsperiod skall avges en räkenskapsperiodsdeklaration inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

7 §

Om skatt på försäkringspremier gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas om omsättningsskatt i lagen angående omsättningsskatt (532/63).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den räkenskapsperiodsdeklaration som avses i 6 § 2 mom. skall första gången avges för den räkenskapsperiod som följer på ikraftträdandet. För den skatteperiod som löper ut innan lagen har trätt i kraft inlämnas skattedeklaration till länsskatteverket enligt de stadganden som gällde före ikraftträdandet.

Länsskatteverket verkställer beskattning för alla skattskyldiga för en skatteperiod som har löpt ut före 1989, om inte omsättningsskattebyrån har verkställt den, och fastställer det beskattningsbara belopp för vilket den skattskyldige skall betala skatt. På tiden för verkställande av beskattningen tillämpas inte den i 46 § 1 mom. lagen angående omsättningsskatt nämnda tiden för debitering som hänför sig till en räkenskapsperiod.

När ändring söks i fråga om någon skatteperiod som har löpt ut före 1989 iakttas de tidsfrister som gällde före ikraftträdandet samt 62 § 2 mom. lagen angående omsättningsskatt, sådant det lyder när denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 199/88
Statsutsk. bet. 89/88
Stora utsk. bet. 209/88

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.