1098/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1988

Handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten

Handels- och industriministeriet har med stöd av 7 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79) och 5, 36 och 37 § elförordningen av den 14 december 1979 (925/79) beslutat:

Allmänt

1 §

Den som leder arbeten vid planering, uppföring, reparation eller underhåll av elanläggning eller reparationsarbeten på elmateriel (ledare av elarbeten) skall ha ett av Elinspektionscentralen utfärdat intyg över att han innehar i detta beslut avsedd behörighet att leda dessa arbeten.

I detta beslut används följande bokstavsbeteckningar:

1 A, B, C och D för att ange olika klasser av behörighetsintyg samt elentreprenörsgrupper,

2 SA, SB och SC för att ange olika elplaneringsgrupper

3 OA, OB, OC och OD för att ange olika elentreprenörsgrupper.

2 §

Den som utför i 1 § nämnda arbeten skall antingen i sin tjänst hålla en person med ledandet av dessa arbeten som sin huvudsyssla eller själv som sin huvudsyssla leda dessa arbeten.

Ledaren av elarbeten för uppförande, reparation eller underhåll av elanläggning (elentreprenör) skall se till att

1 elanläggningarna och -materielen är i sådant skick som överensstämmer med gällande föreskrifter innan de tas i bruk eller överlåts åt annan,

2 den person, som utför i 1 § i detta beslut avsedda arbeten, i tillräcklig mån instruerats för sina uppgifter i enlighet med elsäkerhetsföreskrifterna,

3 elentreprenören förfogar över de utrymmen och redskap som behövs,

4 stadgade anmälningar görs i tid.

Ledaren av elarbeten för planering av elanläggningar (elplanerare) skall se till att planeringen av en elanläggning sker i enlighet med gällande föreskrifter.

En enskild fysisk person, som har ovan avsett intyg får, om ej på annat ställe annorlunda stadgats, utföra dessa arbeten vid sidan av sin huvudsyssla. Om tillstånd beviljade av Elinspektionscentralen och om anmälningar till den gäller även i detta fall vad därom i ellagen (319/79) och i elförordningen (925/79) stadgats.

Tillstånd enligt 8 § i ellagen behöver ej sökas för sådan i 5 § elförordningen avsedd verksamhet som kan anses vara av engångskaraktär.

Behörighetsintyg
3 §

Behörighetsintyg av klass A ges åt en person med

1- inom branschen för elkraftteknik avlagd diplomingenjörsexamen eller inom samma bransch avlagd ingenjörsexamen,

- efter avlagd examen inhämtad minst två års erfarenhet av uppgifter, som tillräckligt mångsidigt ger förtrogenhet med ledandet av i 1 § avsedda arbeten, varav minst ett års erfarenhet av uppgifter, som ger förtrogenhet med ledandet av arbeten på elanläggningar, vilkas märkspänning är över 1 000 V, samt med

- påvisad kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna

eller

2- inom branschen för elkraftteknik avlagd teknikerexamen,

- efter avlagd examen inhämtad minst sex års erfarenhet av uppgifter, som tillräckligt mångsidigt ger förtrogenhet med ledandet av i 1 § avsedda arbeten, varav minst två års erfarenhet av uppgifter, som ger förtrogenhet med ledandet av arbeten på elanläggningar, vilkas märkspänning är över 1 000 V, samt med

- påvisad kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna.

4 §

Behörighetsintyg av klass B ges åt en person med

1- inom branschen för elkraftteknik avlagd teknikerexamen,

- efter avlagd examen inhämtad minst två års erfarenhet av uppgifter, som tillräckligt mångsidigt ger förtrogenhet med ledandet av i 1 § avsedda arbeten, samt med

- påvisad kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna,

eller

2- för branschen lämpad högre yrkesexamen för elmontörer,

- efter avlagd examen inhämtad minst sex års erfarenhet av uppgifter, som tillräckligt mångsidigt ger förtrogenhet med ledandet av i 1 § avsedda arbeten, varav minst två års erfarenhet inhämtats som ledare av elarbeten hos en elentreprenör av grupp C eller en elplanerare av grupp SC, samt med

- påvisad kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna.

5 §

Behörighetsintyg av klass C ges åt en person med

- för branschen lämpad högre yrkesexamen för elmontörer,

- efter avlagd examen inhämtad minst två års erfarenhet av uppgifter, som tillräckligt mångsidigt ger förtrogenhet med ledandet av i 1 § avsedda arbeten, samt med

- påvisad kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna.

6 §

Behörighetsintyg av klass D ges åt en person med

- för branschen lämpad yrkesexamen för elmontörer,

- efter avlagd examen inhämtad minst två års erfarenhet av uppgifter, som tillräckligt mångsidigt ger förtrogenhet med ledandet av i 1 § avsedda arbeten, samt med

- påvisad kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna.

Behörighetsintyg av klass D med begränsning ges åt en person med

- sådan avlagd examen eller arbetspraktik, som kan anses tillräcklig för ledandet av de arbeten, som förekommer på det begränsade arbetsområde för vilket rätt till ledandet av arbetena söks, samt med

- påvisad kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna.

7 §

På grundval av exceptionella risker för säkerheten eller för störningar kan ett begränsat elentreprenörsområde klassificeras som ett specialområde. Risken anses exceptionell då

- föreskrifterna, som gäller installationen av elanläggningen eller elmaterielens uppbyggnad, är avsevärt mer krävande än föreskrifterna i allmänhet eller då

- installationen eller reparationen i märkbar grad är föremål för andra krav som ställs på entreprenaden, och då en myndighet övervakar att dessa krav uppfylls.

Elinspektionscentralen definierar närmare de entreprenörsområden som klassficeras som specialområden.

Som behörighetsvillkor för elarbeten, vilka klassificerats tillhöra något specialområde, följs vad elarbetena beträffar i tillämpliga delar samma behörighetsvillkor som gäller för de allmänna entreprenörsgrupperna A-D. För andra arbeten än elarbeten följs de stadgar som gäller på ifrågavarande område.

Ett intyg som berättigar till att leda specialentreprenörsarbeten ges åt en person, som har sådan av Elinspektionscentralen närmare specificerad utbildning, arbetspraktik samt påvisad yrkesskicklighet på grundval av vilka personens sakkunskap kan anses tillräcklig för att han skall kunna leda de i de aktuella fallen förekommande arbetena och som har sådan påvisad kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna som behövs för att arbetena skall kunna utföras.

Behörighetsintyg som beviljas på avvikande grunder
8 §

Elinspektionscentralen kan med beaktande av målen för upprätthållandet av elsäkerheten ge behörighetsintyg som avviker från ovan angivna behörighetsvillkor i följande fall:

1 Begränsad arbetspraktik

Om behörighetsvillkoren enligt 3-6 §§ i övrigt är uppfyllda, men arbetspraktiken inhämtad från ett för snävt arbetsområde, kan ett behörighetsintyg med begränsning ges.

2 Examina avlagda utomlands

Ett sådant behörighetsintyg som avses i 1 § kan ges på grundvalen av utomlands avlagda examina som motsvarar i detta beslut nämnda examina, om sökanden i övriga hänseenden uppfyller bestämmelserna i detta beslut.

3 Speciella anläggningar

Då de arbeten som avses i 1 § hänför sig till en elanläggning, vars uppförande och underhåll kräver kännedom om den specialteknik som i varje aktuellt fall gäller anläggningen, kan åt en person som är anställd av anläggningens innehavare ges ett behörighetsintyg, då personen har inom annan elektrisk bransch än elkrafttekniken avlagd diplomingenjörs-, ingenjörs- eller teknikerexamen och efter avlagd examen inhämtad minst två års erfarenhet av uppgifter som ger förtrogenhet med ledandet av ifrågakommande arbeten, samt påvisad kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna.

4 Övriga examina

Åt den som avlagt i föregående punkt nämnd examen och som dessutom avlagt godkänt förhör i lämpliga läroämnen inom elkrafttekniken och som har påvisad kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna kan beviljas i 1 § avsett intyg. Den som beviljas intyg skall ha lika lång, efter avlagd examen och kompletterande studier, inhämtad erfarenhet, som den erfarenhet, vilken krävs av person med motsvarande examen avlagd inom branschen för elkraftteknik. Åt en person med dylik examen eller annan än i 5 § och 6 § 1 mom. avsedd yrkesexamen inom branschen för elkraftteknik kan behörighetsintyg även ges på grundvalen av långvarig erfarenhet, som ger förtrogenhet med ledandet av ifrågavarande arbeten.

5 Särskilt godkända fall

I övriga av handels- och industriministeriet godkända fall.

Arbetsområden
9 §

Behörighetsintyg av klass A berättigar till att leda alla slag av elarbeten, förutom av Elinspektionscentralen på grundval av 7 § definierade specialarbeten (entreprenör i grupp A, planerare i grupp SA, entreprenör för eget behov i grupp OA).

10 §

Behörighetsintyg av klass B berättigar till att leda arbeten på elanläggningar som fungerar vid högst 1 000 V märkspänning, på ett arbetsområde som skyddats med smältskydd med en märkström om högst 400 amper, med undantag av

1 i 7 § avsedda specialarbeten,

2 lokaler tillhörande inkvarteringsföretag,

3 lokaler för dagvård,

4 samlingslokaler avsedda för fler än 150 personer, och

5 objekt för vilka handels- och industriministeriet föreskrivit att de skall besiktas innan de tas i bruk

(entreprenör i grupp B och planerare i grupp SB).

Utförs arbete av elanläggningens innehavare på en elanläggning, som förblir i innehavarens eget bruk, och har ledaren av arbetena erfarenhet, som tillräckligt mångsidigt ger förtrogenhet med ledandet av arbeten på elanläggningar, vilkas märkspänning är större än 1 000 V, samt påvisad kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna, berättigar behörighetsintyg av klass B till att leda arbeten, med undantag av i 7 § avsedda specialområden, på elanläggningar, vilka fungerar vid högst 20 kilovolts märkspänning (entreprenör för eget behov i grupp OB).

11 §

Behörighetsintyg av klass C berättigar till att leda arbeten på elanläggningar, vilka fungerar vid högst 1 000 V märkspänning, på ett arbetsområde som skyddats med smältskydd med en märkström om högst 160 amper förutsatt att objektet inte är

1 ett i 10 § punkterna 1-5 angivet objekt,

2 en annan lokal som är avsedd att användas av fler än 20 personer som arbetsutrymme eller samlingsutrymme, eller annat med dessa jämförbart enhetligt samlingsutrymme

(entreprenör i grupp C, planerare i grupp SC).

Utförs arbete av elanläggningens innehavare på en elanläggning, som förblir i innehavarens eget bruk, berättigar behörighetsintyg av klass C till att leda arbeten, med undantag av i 7 § avsedda specialområden, på elanläggningar, vilka fungerar vid högst 1 000 volts märkspänning (entreprenör för eget behov i grupp OC).

12 §

Kompetensintyg av klass D berättigar till att leda monterings- och reparationsarbeten på elmateriel, avsedd att anslutas till nät med högst 1 000 volts märkspänning, och på härmed funktionsmässigt jämförbara elanläggningar, med undantag av i 7 § avsedda specialområden (entreprenör i grupp D).

Utförs arbete av elanläggningens innehavare på en elanläggning, som förblir i innehavarens eget bruk, berättigar behörighetsintyg av klass D utan begränsning till att leda i 11 § 1 mom. angivna arbeten (entreprenör för eget behov i grupp OD).

Behörighetsintyg av klass D med begränsning berättigar till att leda arbeten på de arbetsområden som särskilt anges i behörighetsintyget (entreprenör i grup D, entreprenör för eget behov i grupp OD).

Begränsningar av arbetsområdet
13 §

Elinspektionscentralen skall begränsa arbetsområdet då till ledare av arbeten utses en person, som erhållit sitt behörighetsintyg på grundval av punkt 1 eller 3 i 8 §.

14 §

Elinspektionscentralen kan med beaktande av målen för upprätthållande av elsäkerheten bevilja begränsade rättigheter i följande fall, även om ledaren av elarbeten anställd av den som söker tillstånd inte har ett behörighetsintyg:

1 Brist på tjänster inom branschen

Åt en sådan fackman inom elinstallationsbranschen som förmår arbeta självständigt och som har minst tio års praktisk erfarenhet, eller åt en person, som avlagt vederbörlig examen, men vars arbetspraktik är otillräcklig för att han skall kunna få behörighetsintyg, kan en tidsbegränsad och till hans boningsort regionalt begränsad dispens beviljas för utförandet av smärre installations-, reparations- och servicearbeten, då detta är motiverat för att tjänster inom denna bransch skall kunna åstadkommas på orten.

2 Utländska specialleveranser

Ett utländskt företag kan beviljas rätt att utföra i 1 § avsedda arbeten i sådant fall, då elarbetet eller det eltekniska planeringsarbetet ingår som en del av leverans av en specialanläggning som hör till företagets verksamhetsområde eller då arbetet bör anses utgöra en provinstallation eller då reparation av specialanläggning på grund av specialanläggningarnas ringa antal, utförandet av garantiereparationer eller motsvarande annat skäl behöver beställas från tillverkaren. Då Elinspektionscentralen beviljar dyliga undantag skall den uppställa sådana villkor för tillståndet eller på annat sätt försäkra sig därom, att kraven i de elsäkerhetsföreskrifter som gäller i Finland blir uppfyllda. Då den som beställt arbetet är en person eller ett samfund som har rätt att utföra arbeten av liknande slag som det beställda arbetet, krävs för ett utländskt företag inte ovan avsett undantagstillstånd för att ifrågavarande arbete skall kunna utföras, om arbetet utförs under beställarens tillsyn och på hans ansvar.

3 Tillfälligt tillstånd

Elinspektionscentralen kan åt en enskild person, som bevisligen har tillräcklig yrkesskicklighet för att självständigt utföra elarbeten, bevilja tillstånd att utföra elinstallationsarbeten i en fastighet eller del därav, då denna kommer i hans eller makes eget bruk. Dylikt tillstånd kan beviljas även då en fastighet eller del därav kommer i sådan persons bruk som står i rätt uppstigande eller nedstigande släktskap med ovan nämnda pesoner.

Tillstånd får dock inte beviljas, då Elinspektionscentralen med beaktande av sökandens omständigheter har grundat skäl att förmoda, att fastigheten eller en del av den inte är avsedd att stadigvarande förbli i nämnda personers eget bruk.

4 Särskilt godkända fall

I övriga av handels- och industriministeriet godkända fall.

Anmälningar
15 §

Den som utför ett arbete skall anmäla detta till Elinspektionscentralen i följande fall:

1 Då innehavaren av en elanläggning som är berättigad att fungera som entreprenör för eget behov utför i 1 § nämnda arbeten på en elanläggning och ett elmateriel som förblir i innehavarens eget bruk.

2 Då i 5 § elförordningen avsedda arbeten av engångskaraktär utförs.

I anmälan skall följande uppgifter lämnas:

1 anmälarens namn, yrke och hemort,

2 den firma som används vid idkandet av rörelsen,

3 var anmälaren ämnar bedriva sin verksamhet,

4 vilket slag av verksamhet anmälaren avser att utöva,

5 den tidpunkt då verksamheten inleds samt

6 namnet på den person som fungerar som ledare av elarbetena.

Till anmälan skall fogas:

1 en utredning om anmälarens medborgarskap,

2 om anmälaren är bolag, andelslag eller annan sammanslutning, en avskrift av bolagsordningen respektive stadgarna samt registerutdrag,

3 en utredning om ledarens för elarbeten behörighet samt

4 en förteckning över verksamhetsställena jämte adresser eller över de tillfälliga arbetsobjektena jämte adresser i och för utredning av verksamhetens art och omfattning.

Begränsning av tillämpningsområdet
16 §

Detta beslut gäller inte följande arbeten på elanläggningar eller elmateriel:

1 I 48 § i handels- och industriministeriets beslut om elsäkerhetsföreskrifter (205/74) avsedda driftåtgärder och därmed jämförbara serviceåtgärder samt service- och driftarbeten och därmed jämförbara arbeten, vilka leds av den driftsledare som avses i 8 § 1 mom. 1 punkten i elförordningen (925/79).

2 Planering och uppförande av transportabla elanläggningar.

3 Arbeten som utförs på svagströmsanläggningar, då av felaktigt utfört arbete förorsakad risk för störning av en annan anläggning är obetydlig.

4 Avlägsnande och fästande av täcklock för installationsdosor, anslutning av inredningsarmaturer till för dessa avsedda anslutningsklämmor samt utbyte av stickproppar, anslutningsledningar och skarvsladdar och därmed jämförbara arbeten utförda i enlighet med av Elinspektionscentralen givna allmänna anvisningar.

Sådan konstruktion eller reparation av elmateriel som kan anses utgöra en hobbyverksamhet, då den som utövar verksamheten har gjort sig i tillräcklig mån förtrogen med nödvändiga uppgifter eller då arbetet är baserat på detaljerade anvisningar. Som hobbyverksamhet får konstruktion eller reparation av elmateriel utövas endast under förutsättning att elmaterielen förblir i den persons besittning som utövar verksamheten.

Övervakning
17 §

Elinspektionscentralen ger anvisningar om tillståndsvillkoren i avseende på nödvändiga arbetsutrymmen, arbetsredskap och nödvändig mätutrustning för olika verksamhetsområden. Som tillståndsvillkor gäller att den som beviljas tillstånd på verksamhetsställena håller ellagen samt av Elinspektionscentralen närmare specificerade förordningar på elområdet och ansvisningar, som hänför sig till dessa förordningar, till personalens förfogande.

För utredande av arten och omfattningen av tillståndsinnehavarens verksamhet skall han till Elinspektionscentralen meddela sina verksamhetsställen och deras adresser. För verkställandet av övervakning och informationsutbyte skall sökanden ha minst en gatuadress eller motsvarande, där han vid behov kan nås.

Tillståndsinnehavaren skall vid behov till Elinspektionscentralen kunna framföra en utredning av vilken framgår om villkoren för tillståndet är uppfyllda.

18 §

Anmälan om ändringar i omständigheter, som anges i tillstånd och anmälningar, skall göras till Elinspektionscentralen. Till det lokala elverket skall även i vart enskilt fall göras anmälan om omfattande byggnads- eller reparationsarbeten inom dess område innan arbetena påbörjas. Till sådan anmälan skall fogas de uppgifter som behövs för övervakningen och för ibruktagningsbesiktningar.

19 §

Elinspektionscentralen besiktar elanläggningar och elmateriel samt övervakar och kontrollerar genom nödvändiga förfaranden och i nödvändig utsträckning att de skyldigheter som följer av de stadganden och bestämmelser som getts i eller med stöd av ellagen åt uppförare av elanläggning blir uppfyllda.

Elinspektionscentralen för en förteckning över alla intyg, som den med stöd av detta beslut utfärdar, samt över tillstånd och anmälningar, som berör utförandet av arbeten.

20 §

Då ledare av elarbeten på någon annan grund än semester eller därmed jämförbar kortvarig frånvaro är förhindrad att ha hand om sin uppgift, skall i hans ställe ofördröjligen utses en person med stadgad behörighet. Om en dylik person inte kan utses utan fördröjning, kan Elinpektionscentralen ge dispens för slutförande av ofullbordade arbeten.

21 §

Om Elinspektionscentralen konstaterar, att

ledaren av elarbeten inte har gjort en tillfredsställande utredning över eller har givit vilseledande uppgifter om uppfyllandet av de förpliktelser som föreskrivits i 2 § 2 och 3 mom. i detta beslut, eller att arbeten, som detta beslut avser, på annat sätt har letts bristfälligt eller felaktigt, >kan Elinspektionscentralen för en viss tid eller tillsvidare återta rätten att fungera som ledare av elarbeten (verksamhetsförbud). Verksamhetsförbudet skall omgående delges den i vars tjänst ledaren av elarbeten är.

Elinspektionscentralen kan begränsa en elplanerares eller -entreprenörs verksamhetsrättigheter, om den konstaterar att elplaneraren eller -entreprenören inte har gjort en tillfredsställande utredning över eller har givit vilseledande uppgifter om uppfyllandet av de förpliktelser som föreskrivits gälla elplanerare och -entreprenörer.

Elinspektionscentralen publicerar på sin egen bekostnad i den officiella tidningen uppgifter om begränsning eller återtagande av rätten att leda elarbeten samt om begränsningar i elplanerares och -entreprenörers verksamhetsrättigheter och om återtagandet av tillstånd.

Elinspektionscentralen hemställer, under de förutsättningar som angivits i ellagens 8 §, till handels- och industriministeriet att tillstånd skall återtas, om Elinspektionscentralen finner det nödvändigt att utfärda ett verksamhetsförbud för en ledare av elarbeten eller att begränsa hans rätt att fungera som ledare av elarbeten. Likaledes kan förfaras, om vid övervakning konstateras, att villkoren för tillståndet enligt 2 och 18 §§ i detta beslut inte är uppfyllda eller då någon utredning över uppfyllandet av villkoren för tillståndet inte gjorts. Om förutsättningar för utförande av arbetena inte föreligger, kan Elinspektionscentralen förbjuda utförandet av ifrågavarande arbeten.

Övriga stadganden
22 §

Ändring i Elinspektionscentralens beslut i ett ärende som gäller tillämpningen av detta beslut söks hos handels- och industriministeriet, om annorlunda inte är stadgat, inom 30 dagar efter meddelandet av beslutet, med iakttagande av vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslutet skall dock följas till dess ärendet slutgiltigt avgjorts, om handels- och industriministeriet inte annorlunda föreskriver.

23 §

Den som fungerar som ledare av elarbeten när detta beslut träder i kraft kan fortsättningsvis fungera som ledare av dessa arbeten i den utsträckning entreprenörsgrupperna i detta beslut så tillåter. Dock gäller dispenser, vilka beviljats på grundval av tidigare verksamhet i grupp C, endast i den utsträckning, som de tidigare beviljats. Eventuella tidigare fastställda begränsningar gäller fortsättningsvis i oförändrat skick.

24 §

Elinspektionscentralen utfärdar kompletterande anvisningar om tillämpningen av detta beslut.

25 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989. Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 20 december 1979 om ledningen av elarbeten (990/79). De kompetensintyg, dispenser och undantagstillstånd som Elinspektionscentralen har utfärdat med stöd av nämnda beslut förblir dock i kraft. Föråldrandet av tidigare beviljade kompetensintyg inom 10 år upphävs i de fall, att kompetensintyg gäller vid den tidpunkt detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 1988

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Överinspektör
Heikki Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.