1076/1988

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1988

Statsrådets beslut om såsom utgifter för skötsel av bostad godtagbara genomsnittliga kostnader i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet har statsrådet med stöd av 13 § 2 mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1982 (112/82), beslutat:

1 §

Vid fastställandet av storleken av bostadsbidraget i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare beräknas såsom boendekostnader för pensionstagare som bor i egen bostad, belägen i annat hus än sådant som ägs av bostadsaktiebolag eller bostadsandelslag, utgifterna för skötsel av bostad enligt de följande genomsnittliga uppvärmnings- och vattenkostnaderna samt högst de genomsnittliga underhållskostnaderna:

1) finns i bostaden centralvärme eller därmed jämförbart annat fast uppvärmningssystem, beräknas såsom uppvärmningskostnader följande av bostadens läge beroende markbelopp per kvadratmeter multiplicerat med antalet kvadratmeter av bostadens areal:

Bostaden belägen i mk/m2/mån.
Nylands, Åbo och Björneborgs eller Kymmene län samt Åland 3,05
Tavastehus, St Michels eller Vasa län 3,80
Mellersta Finlands, Kuopio, Norra Karelens, Uleåborgs eller Lapplands län 4,70

2) finns i bostaden annat än i 1 punkten nämnt uppvärmningssystem, beräknas såsom uppvärmningskostnader följande av bostadens läge beroende markbelopp per kvadratmeter multiplicerat med antalet kvadratmeter av bostadens areal:

Bostaden belägen i mk/m2/mån.
Nylands, Åbo och Björneborgs eller Kymmene län samt Åland 2,05
Tavastehus, St Michels eller Vasa län 2,55
Mellersta Finlands, Kuopio, Norra Karelens, Uleåborgs eller Lapplands län 3,05

3) såsom vattenkostnader beräknas 47 mark i månaden per familjemedlem, då vattenledning och varmt vatten finns i bostaden, samt i övriga fall 9,50 mark i månaden per familjemedlem; samt

4) såsom bostadens underhållskostnader beräknas 51 mark i månaden.

Ovan i 1 mom. 1, 2 och 4 punkten nämnda markbelopp höjs med 30 procent om byggnaden uppförts eller grundförbättrats före år 1974.

För ensamstående person beaktas såsom skäligt antal kvadratmeter av bostadens areal högst 70 kvadratmeter vid tillämpningen av 1 och 2 punkten i 1 mom. För varje i bostaden boende familjemedlem höjs sagda gräns med 15 kvadratmeter.

2 §

Ingår i hyran eller vederlaget inte av uppvärmning föranledda kostnader, beräknas uppvärmningskostnaderna såsom stadgas i 1 §. Ingår i hyran eller vederlaget inte av vatten föranledda kostnader och betalar pensionstagaren inte någon särskild fast vattenavgift i samband med hyran eller vederlaget, beräknas vattenkostnaderna såsom stadgas i 1 §.

3 §

Vid fastställandet av boendekostnader i enlighet med detta beslut kan uppgifterna i det av befolkningsregistercentralen förda byggnads- och lägenhetsregistret eller i annat register användas, såvida annan utredning inte presterats.

4 §

Markbeloppen enligt detta beslut motsvarar poängtalet 976 för folkpensionsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfaller till betalning i januari 1989 uträknas.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 8 december 1988

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Regeringsråd
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.