1072/1988

Given i Helsingfors den 9 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om vissa avgifter till patent- och registerstyrelsen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen av den 24 oktober 1986 om vissa avgifter till patent- och registerstyrelsen (769/86) 8 § 1 mom., 10 och 11 §§, 12 § 1 mom., 13 och 18 §§ samt 19 § 1 mom. samt

fogas till förordningen en ny 22 a § och före den en ny mellanrubrik som följer:

Varumärkesärenden
8 §

När ansökningar i ärenden som gäller varumärken lämnas in skall följande avgifter erläggas:

mk
Avgift för ansökan om registrering av varumärke 620
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering 650
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in efter registreringsperiodens utgång 700
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke 800
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering av kollektivmärke 950
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering av kollektivmärke, om ansökan lämnas in efter registreringsperiodens utgång 1 100
Tilläggsavgift:
klassavgift vid registrering, för varje klass utöver den första 240
klassavgift vid förnyelse, för varje klass utöver den första 360
Avgift för förlängning av tid som utsatts enligt 19 § varumärkeslagen 150
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 130
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 150
10 §

För preliminär prövning enligt 20 § varumärkesförordningen uppbärs, när förfrågan görs, i ersättning 100 mark per klass.

Mönsterrättsärenden
11 §

I ärenden som gäller registrering av mönster skall följande avgifter erläggas:

mk
Ansökningsavgift enligt 47 § mönsterrättslagen 570
Tilläggsavgift i samband med ansökan klassavgift för varje varuklass till vilken mönstret hänförs, utöver den första 150
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 300
förvaringsavgift för varje modell 150
kungörelseavgift för varje inlämnad bild utöver den första 120
12 §

I ärenden som gäller registrerade mönster skall följande avgifter erläggas:

mk
Förnyelseavgift enligt 47 § mönsterrättslagen
för första gången 900
för andra gången 1 300
Tilläggsavgift vid ansökan om förnyelse
klassavgift för varje varuklass till vilken mönstret hänförs, utöver den första 150
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 300
förvaringsavgift för varje modell 150
om förnyelseavgift erläggs efter utgången av den löpande registreringsperioden 150
Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning 150
13 §

I återupptagningsavgift enligt 14 § 3 mom. mönsterrättslagen uppbärs 150 mark.

Mikrofilmkopior
18 §

För sådana index över i handelsregistret införda firmor som framställts genom automatisk databehandling och för de tillägg till och ändringar i indexen som görs under årets lopp uppbärs i ersättning sammanlagt 2 900 mark per år.

För mikrofilmkopior av handelsregistret jämte däri gjorda tillägg och ändringar uppbärs i engångsersättning 11 000 mark samt därutöver i årsersättning för varje år 4 000 mark.

För mikrofilmkopior, bokslutshandlingar som tillställts patent- och registerstyrelsen år 1976 och därefter, uppbärs för kopior av bokslutshandlingar som lämnats in under åren 1976-1980 sammanlagt 10 000 mark och för kopior av därefter årligen inlämnade bokslutshandlingar 7 500 mark för varje år.

Tidskrifter
19 §

Publikationer som avses i 21 § 3 mom. och 26 § 1 mom. patentlagen kostar 15 mark per exemplar. Priset på ett lösnummer av den veckoförteckning som nämns i 8 § patentförordningen är 15 mark och årsabonnemangspriset 330 mark.


Erläggande av avgift
22 a §

För patent- och registerstyrelsen avsedd, genom post- eller bankgiro inom Finland erlagd avgift anses verkställd då inbetalaren erhåller kvitto över inbetalning på patent- och registerstyrelsens konto eller då betalarens konto debiterats med gireringsbeloppet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989. Stadgandet i 19 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 9 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.