1047/1988

Given i Helsingfors den 9 december 1988

Lag om ändring av lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt 4 § 3 mom., 18 § 1 mom. e-punkten och 3 mom., 55 § 1 och 3 mom. samt 55 b §,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 3 mom. samt 18 § 1 mom. e-punkten och 3 mom. i lag av den 31 december 1987 (1285/87) samt 55 § 1 och 3 mom. och 55 b § i lag av den 23 december 1987 (1119/87), som följer:

4 §

Skattefri är även försäljning av läkemedel och produkter av läkemedelstyp som avses i läkemedelslagen (395/87) och som enligt 71 § i nämnda lag endast får säljas på apotek, då säljaren är en läkemedelsfabrik eller läkemedelspartiaffär enligt läkemedelslagen. Import av nämnda varor är likaså skattefri.


18 §

Vid beräkning av försäljningens beskattningsvärde får skattskyldig avdra


e) då den skattskyldige är apotekare, inköpspriset för läkemedel som han har anskaffat hos en läkemedelsfabrik, läkemedelspartiaffär eller apoteksrörelse eller som han själv har importerat samt inköpspriset för en produkt av läkemedelstyp som enligt 71 § läkemedelslagen endast får säljas på apotek.


Andra skattskyldiga än apotekare får i fråga om läkemedel som de anskaffat till försäljning dra av endast den del av inköpspriset för vilken det skall anses att skatt har betalts.


55 §

Har den skattskyldige inte betalt skatten för en kalendermånad inom den tid som stadgas i 24 § 1 mom., påförs i skattetillägg för den obetalda skatten en mark för varje fullt belopp av etthundra mark per kalendermånad från ingången av den månad inom vilken skatten borde ha betalts till utgången av månaden före den förfallodag som sätts ut för skatten. Har skatten för en kalendermånad betalts efter utsatt tid och har den skattskyldige inte på eget initiativ betalt skattetillägg enligt 3 mom., påförs skattetillägget från ingången av den månad inom vilken skatten borde ha betalts till utgången av den månad då skatten har betalts.


Betalar den skattskyldige utan debitering skatten för en kalendermånad efter den tid som stadgas i 24 § 1 mom., skall han i samband med betalningen på eget initiativ i skattetillägg betala en mark för varje fullt belopp av etthundra mark för varje kalendermånad från ingången av den månad inom vilken skatten borde ha betalts till utgången av den månad då skatten har betalts.


55 b §

Uppgår det skattebelopp som skall betalas enligt detta kapitel, minskat med de skatter som eventuellt skall återbäras, under kalenderåret uppgår till högst 6 000 mark, återbärs den betalda skatten till en skattskyldig fysisk person. Överstiger det för kalenderåret på detta sätt uträknade skattebeloppet 6 000 mark, men inte 9 940 mark, återbetalas den del av skatten som fås då den uträknade skatten dras av från 10 000 mark och skillnaden multipliceras med 1,5.


Denna lag träder i kraft den 1 januari >1989. Stadgandena i 4 § 3 mom. samt 18 § 1 mom. e-punkten och 3 mom. tillämpas på en vara som levererats, utlämnats från tullkontroll eller tagits i bruk för något annat ändamål än försäljning den dag då lagen träder i kraft eller därefter. Lagens 55 b § tillämpas första gången på skatt som återbetalas för 1989.

Regeringens proposition 114/88
Statsutsk. bet. 64/88
Stora utsk. bet. 144/88

Helsingfors den 9 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.