1021/1988

Given i Helsingfors den 2 december 1988

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt de i 4 § ingående tredje och fjärde grupperna av myndigheter, 6, 8 och 10 §§, 13 § 1 mom. samt i 14 § avsnitten Anmälan till handelsregistret och Warrant,

dessa lagrum sådana de lyder, den i 4 § ingående tredje gruppen av myndigheter i lag av den 28 oktober 1983 (808/83), den fjärde gruppen av myndigheter, 6 och 8 §§, 13 § 1 mom. och de i 14 § ingående avsnitten Anmälan till handelsregistret och Warrant i lag av den 23 december 1987 (1118/87) samt 10 § ändrad genom nämnda lag av den 23 december 1987 och lag av den 26 augusti 1988 (775/88), som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelserna jämte länsrätterna, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitlen, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, jordbruksstyrelsen, vatten- och miljöstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, luftfartsstyrelsen, meteorologiska institutet, järnvägsstyrelsen, post- och telestyrelsen, sjöfartsstyrelsen, näringsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, olycksfallsverket, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.

4 gruppen:

Häradsskrivarna, polisinrättningarna, länsmännen, biträdande länsmännen, registerbyråerna, tullanstalterna, lantmäterikontoren, lantmäteribyråerna, forststyrelsens distriktskontor, vatten- och miljödistrikten, fiskeridistriktens fiskeribyråer, postdistriktskontoren, teledistriktskontoren och järnvägsdistrikten.


6 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, skall expeditioner som utfärdas av en myndighet som hör till någon av de i 4 § nämnda grupperna beläggas med stämpel till följande belopp:

1) utslag, resolution, dom, diariebevis, stämning eller annan expedition, som skrivits på ett separat papper eller på en till myndighet ingiven handling, samt protokollsutdrag, vilket enligt gällande stadganden skall utfärdas såsom egentlig expedition till en part, med undantag av en i 2 punkten nämnd expedition, för varje sida:

mk
1 gru ppen 43,-
2 ,, 32,-
3 ,, 24,-
4 ,, 10,-
5 ,, 9,-
6 ,, 6,-

2) avskrift av en expedition eller av någon annan hos myndighet förvarad handling samt remissresolution, som tecknats på eller fogats till en handling som ingivits till en myndighet och ej innehåller förordnande om kvarstad eller annan handräckningsåtgärd, samt något annat än i 1 punkten nämnt utdrag ur en expedition eller annan handling, även då det utges såsom fotostatkopior, för varje sida:

mk
1-2 grup perna 10,-
3-4 ,, 9,-
5-6 ,, 6,-

Den skyldighet att betala stämpelskatt som stadgas ovan gäller beträffande arbetsdomstolen endast andra än de som nämns i 45 § lagen om arbetsdomstolen.

8 §

Utöver vad som skall betalas i stämpelskatt enligt antal sidor skall i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggsstämpel till följande belopp:

1 gruppen:

a) högsta domstolens domar och utslag i tvistemål 360 mark,

b) utslag i besvärsmål som rör beskattning eller debitering av avgifter till staten eller kommunen: då besvären gäller sänkning av beskattningen eller debiteringen med minst 400 mark eller med minst 5 000 skattören, 310 mark, annars 150 mark,

c) utslag i övriga besvärsmål: ministeriernas utslag 150 mark och annan myndighets utslag 360 mark,

d) resolutioner på dispensansökningar, om de gäller tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna inträde i läroanstalt, 80 mark, om de gäller ingående av äktenskap, 220 mark och i övriga fall 730 mark,

e) resolutioner, genom vilka beviljas i lagen om rätt för utlänningar och vissa sammanslutningar att inträda såsom bolagsman i handelsbolag och kommanditbolag (322/73) eller i lagen om utlännings rätt att äga aktier i finsk kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i Finland (684/78) nämnt tillstånd, eller resolutioner genom vilka en utlänning beviljas tillstånd att tillhöra ett aktiebolags eller andelslags styrelse eller att vara prokurist eller tjänsteman i ett dylikt, 1 200 mark,

f) resolutioner på andra än ovan nämnda ansökningar som inte innefattar anhållan om dispens, 150 mark samt

g) avskrifter 20 mark.

2 gruppen:

a) domar och utslag i instämda mål och besvärsmål 120 mark,

b) avskrifter 20 mark.

3 gruppen:

a) utslag, resolutioner och immissionsbrev samt kungörelser om skatteköp eller sökt åborätt till kronohemman 36 mark,

b) avskrifter 12 mark.

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:

Apotekstillstånd efter vad apoteket beräknas avkasta, enligt medicinalstyrelsens prövning, minst 3 650 och högst 61 000 mark.

Arbetstillstånd som i Finland antecknas i utlännings pass, i identitetsbevis som godkänts i stället för pass eller i främlingspass som utfärdats i Finland, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 730 mark.

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt

1) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller sådan finsk sammanslutning, vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, att äga eller besitta fastighet 1 200 mark,

2) för utlänning eller utländsk sammanslutning att idka annan än i 3 och 5 punkten nämnd näring eller att inrätta filial 1 200 mark,

2 a) att i en bolagsordning ta in en bestämmelse om att utlänningar och utländska sammanslutningar samt i 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39) nämnda finska sammanslutningar får äga mer än en femtedel, men högst två femtedelar av bolagets aktier, 1 200 mark,

3) att idka bankrörelse eller i lagen om placeringsfonder (480/87) nämnd fondbolagsverksamhet:

a) för bildande av affärsbank 220 000 mark,

b) för bildande av sparbank, andelsbank, hypoteksbank, hypoteksförening eller kreditaktiebolag 43 000 mark,

c) för öppnande av filialkontor till affärsbank, sparbank, andelsbank, Postbanken Ab, hypoteksbank eller hypoteksförening eller fondbolag i Finland 22 000 mark och för öppnande av filialkontor till affärsbank eller Postbanken Ab i utlandet 36 500 mark,

d) för affärsbank, Postbanken Ab eller hypoteksbank att investera i aktier, andelar och annat delägarskap i utländska kredit- och finansieringsinrättningar 12 000 mark.

För beslut, som utfärdas på grund av ansökan av bank eller annan penninginrättning och angår dess rörelse samt publiceras i författningssamlingen, skall utöver vad som ovan stadgas i stämpelskatt betalas 730 mark för varje sådan sida i såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga författningssamlingen, på vilken beslutet tryckts.

4) att idka försäkringsrörelse 56 000 mark,

5) beträffande allmänna nöjen:

a) att hålla för nöjesändamål tillverkad, mot avgift upplåten penningautomat eller annan sådan anordning vid vars begagnande vinst kan falla ut i pengar eller i spelmarker som kan bytas ut mot pengar eller varor,

b) att hålla för nöjesändamål tillverkad, mot avgift upplåten automat eller annan därmed jämförlig anordning vid vars begagnande vinst i varor kan falla ut,

c) att hålla för nöjesändamål mot avgift upplåten annan än i punkterna a och b nämnd automat eller därmed jämförlig anordning, såsom automat för utförande av musik eller förevisning av bilder, målskjutningsautomat eller anordning som innefattar bollspel eller annat spel, eller

d) att anordna målskjutning, pil- eller ringkastning, miniatyrgolfspel, kortspel eller andra därmed jämförliga, för nöjesändamål mot avgift anordnade tidsfördriv eller tävlingar, likaså att anordna annat än i punkterna a, b och c nämnt spel vars utgång beror på tur eller skicklighet eller något annat sådant spel vid vilket avgift bärs upp,

enligt föreskrift av statsrådet, för vart och ett slag minst 45 mark och högst 1 100 mark per kalendermånad eller del därav.

Beviljas tillstånd eller rätt som avses i 5 punkten för en tid, för vilken stämpelskatt redan betalts på annan ort, skall till denna del inte betalas annan stämpelskatt än den som stadgas i 6 §.

6) att inregistrera en elektricitetsverksfastighet eller dess tillbehör:

a) beslut om inregistrering av elektricitetsverksfastighet

för varje kilovoltampère (kVA) av den sammanräknade nominella effekten hos elektrisk stations maskiner, antingen generatorer eller omformare, eller hos transformatorer eller ackumulatorer vid elektrisk station eller hos den elektriska ström som distribueras genom elektrisk station, högst 1 000 kVA, 50 penni,

över 1 000 kVA men högst 10 000 kVA, ytterligare 31 penni samt

över 10 000 kVA, ytterligare 28 penni,

b) beslut om inregistrering av elektricitetsverksfastighets tillbehör: för varje kVA vid elektriska stationer som hör till tillbehöret, samma avgift som ovan stadgas för inregistrering av elektricitetsverksfastighet och dessutom

för varje linjekilometer av de till huvudstationen antingen direkt eller genom förmedling av understationer anslutna ledningarna,

högst 1 000 volts nominell spänning 80 penni,

över 1 000 och högst 25 000 volts nominell spänning 1 mark 70 penni,

över 25 000 och högst 60 000 volts nominell spänning 5 mark 50 penni samt

över 60 000 volts nominell spänning 9 mark,

c) beslut om avslag på inregistreringsansökan på motsvarande sätt 50 procent av det belopp som ovan stadgas såsom inregistreringsavgift för elektricitetsverksfastighet och dess tillbehör,

7) för bedrivande av elverksverksamhet 4 100 mark,

8) att anordna flera nöjestillställningar

a) inom visst länsmansdistrikt eller viss stad 10 mark för varje tillställning som nämns i beslutet,

b) inom visst län beroende på tillställningarnas beskaffenhet och antal enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet minst 90 och högst 320 mark samt

c) inom flera län beroende på tillställningarnas beskaffenhet och antal, enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 320 och högst 1 500 mark,

9) att idka optionsbörsverksamhet 50 000 mark och clearingverksamhet vid optionshandel 400 000 mark.

Om tillstånd enligt 8 punkten beviljas för biograf-, revy- eller andra föreställningar för viss tid, skall beslutet beläggas med stämpel till ett belopp av 19 mark för den första kalendermånaden eller del därav samt till ett belopp av 6 mark för varje följande kalendermånad eller del därav.

Bevis som utfärdas såsom särskild expedition eller påtecknas en handling som företes myndighet:

1) intyg på avskrift av eller utdrag ur expedition, som för bestyrkande inges till den myndighet som utfärdat expeditionen, för bestyrkande av varje avskrift eller utdrag 9 mark, likväl minst 9 mark för varje bestyrkt sida,

2) intyg över vilka som är berättigade att teckna trafikförsäkringsföreningens, patientförsäkringsföreningens, sjömanspensionskassans, pensionsskyddscentralens, arbetspensionskassans och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts namn 19 mark,

3) legitimationsbevis 19 mark.

Annat intyg som utfärdas av en i 4 § nämnd myndighet beläggs med stämpel såsom beslut av samma myndighet, likväl inte med tilläggsstämpel.

Bevis som vid företagsinteckning antecknas på skuldebrev 250 mark. Då bevis i samma sak antecknas på flera än ett skuldebrev, betalas här angivna stämpelskatt endast för ett bevis.

Bilregistercentralens beslut:

1) förhandsbesked enligt 18 § lagen om skatt på motorfordon, enligt bilregistercentralens prövning minst 120 och högst 1 200 mark,

2) utgivande av registreringsskyltar som upptar ett speciellt registreringstecken 4 000 mark.

Centralskattenämndens beslut genom vilket nämnden meddelat i 69 § beskattningslagen nämnt förhandsbesked, enligt nämndens prövning, minst 250 och högst 5 000 mark.

Datasekretessnämndens beslut genom vilket nämnden har beviljat tillstånd med stöd av 22 eller 37 § personregisterlagen (471/87), enligt nämndens prövning, minst 165 och högst 3 300 mark.

Fotografikopia som bifogas protokoll eller annars utges till en sakägare, i storlek högst 13 ×18 cm, 15 mark samt för större format, 31 mark.

Fotostatkopia av en handling som huvudsakligen innehåller annat än skrift, då dess storlek är högst 18 ×25 cm, 6 mark för varje sida, och då dess storlek är högst 36 ×25 cm, 9 mark för varje sida. Då fotostatkopian är större än 36 ×25 cm, skall i stämpelskatt betalas 90 penni för varje kvadratdecimeter eller del därav, dock minst 90 mark för bro- och färjritning som kan användas såsom arbetsritning även vid nya byggnadsarbeten, och minst 31 mark för andra ritningar som i allmänhet kan användas endast för komplettering av handlingar.

För fotostatkopia som ges i form av ett negativ som tagits med fotostatapparat eller av ett positiv, förstorat från en filmremsa, betalas i stämpelskatt det dubbla beloppet av stämpelskatten för en i föregående stycke nämnd fotostatkopia.

Fotostatkopiekarta som inte utgivits av lantmäteristyrelsen, ett lantmäterikontor eller en lantmäteribyrå, då den är av

standardstorlek mk
1) A 4 19,-
2) A 3 24,-
3) A 2 43,-
4) A 1 68,-
5) större än A 1 1,20

för varje kvadratdecimeter eller del därav.

Främlingspass samt resolution varigenom utlännings vistelsetillstånd som grundar sig på passet förlängs, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 730 mark.

Godkännande av teknisk anordning:

godkännande av konstruktionen av maskin, lyft- eller transportmedel eller annan teknisk anordning eller anordningstyp 240 mark.

Gravationsbevis 100 mark.

Inresetillstånd som i Finland antecknas i en utlännings pass eller i identitetsbevis som godkänts i stället för pass, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 730 mark.

Kartavstick eller kartutdrag, utgivet av lantmäteristyrelsen, ett lantmäterikontor eller en lantmäteribyrå, beroende på avstickets eller utdragets storlek, på dess framställningssätt och på använt material, i enlighet med vad som bestäms genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet, för varje kartblad minst 12 och högst 2 000 mark.

Körkort:

1) körkort av klass A, AB, ABE, ABC, ABE/ABC, ABE/ABCD, ABCD, ABCE och ABCDE 360 mark,

2) körkort av klass KT eller T 100 mark,

3) ändring av körkort av klass KT eller T till något under 1 punkten nämnt körkort 220 mark,

4) ändring av körkort av klass A, AB, ABE, ABC, ABE/ABC, ABE/ABCD, ABCD eller ABCE till körkort av högre klass 100 mark,

5) dubblettexemplar av körkort, dock inte sådant som utfärdats med anledning av namnändring, 100 mark,

6) yrkeskörtillstånd för personbil 100 mark och

7) trafiklärarkort 100 mark.

Körkort som beviljas eller förnyas för högst 10 år skall likväl förses med endast hälften av den stämpel som anges ovan.

Lastlinjecertifikat 120 mark och förnyande av sådant 50 mark.

Mutsedel, enligt den myndighets prövning som beviljar tillståndet, minst 500 mark och högst 1 600 mark eller, då mutsedeln utges till en utlänning eller utländsk sammanslutning eller till en sådan finsk sammanslutning vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, minst 5 000 mark och högst 8 000 mark.

Nationalitetscertifikat 230 mark.

Pass som i Finland utfärdas för finsk medborgare för resa i utlandet

1) för högst ett år 100 mark,

2) för högst fem år 200 mark,

3) för högst tio år 300 mark samt

4) för sällskapspass 30 mark per person.

Provnummerintyg, utfärdat av bilregistercentralen, 600 mark om året, om det endast medför rätt till framförande av motorcykel, annars 1 200 mark.

Registerutdrag:

1) ur fartygsregister samt registren över stiftelser och pensionsstiftelser 24 mark per ark,

2) ur ett hos näringsstyrelsen fört register eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen fört register än handelsregistret 60 mark,

3) ur handelsregistret 60 mark samt ur lokal förteckning som grundar sig på handelsregistret och som förs av en registerbyrå i dess egenskap av lokal myndighet 60 mark,

4) ur understödskasseregistret, registret över religionssamfunden och föreningsregistret 24 mark per ark och, om utdraget utges såsom ADB-registerblankett, 24 mark per sida,

5) ur jordregister, registret över elektricitetsverksfastigheter och gruvregistret 55 mark per ark samt

6) ur placeringsfondsregistret 60 mark per ark.

Resolution, se Beslut.

Skattebrev, beroende på lägenhetens värde, enligt föreskrift av statsrådet minst 120 och högst 5 000 mark.

Tillstånd att hålla bilskola:

a) då undervisning får meddelas endast för motorcykel- och traktorkörkort, 1 200 mark samt

b) då undervisning får meddelas för erhållande av körkort för bil och annat motorfordon, 2 200 mark.

Trafiktillstånd:

1) för bedrivande av godslinjetrafik, enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 730 och högst 12 000 mark,

2) för bedrivande av personlinjetrafik, enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 500 och högst 6 400 mark, för bedrivande av personlinjetrafik som anslutits till rätt till personbeställningstrafik likväl 90 mark,

3) för tillfällig användning av last- eller paketbil för personbefordran 90 mark samt

4) för bedrivande av beställningstrafikrörelse 800 mark för varje fordon.

Undervisningstillstånd för meddelande av körundervisning:

a) då undervisningen meddelas med bil, 90 mark samt

b) då undervisningen meddelas med annat motorfordon, 50 mark.

Utdrag ur motorfordonsregistret, utfärdat av bilregistercentralen eller polisinrättningen i Helsingfors:

1) då motorfordon registrerats och utdraget gäller bil eller motorcykel med en vikt som överstiger 50 kilogram, 80 mark, och då utdraget gäller annat motorfordon eller släpvagn, 50 mark,

2) då anteckning i registret ändrats, 50 mark.

För sådant utdrag ur registret, som utges i stället för registerutdrag vilket fyllts av myndigheternas anteckningar, eller på grund av rättelse som myndighet infört i registret betalas inte stämpelskatt.

Utmålssedel enligt prövning minst 500 och högst 5 000 mark eller, då den utges till en utlänning eller utländsk sammanslutning eller till en sådan finsk sammanslutning vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, högst 11 000 mark.

Utslag, se Beslut.

Vistelsetillstånd: förlängning av vistelsetillstånd som i Finland antecknas i en utlännings pass eller i identitetsbevis som godkänts i stället för pass, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 730 mark.

Öppet brev eller annan handling som gäller titel eller värdighet utan därmed förenad verklig tjänst:

1) för den som står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, en kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt föreskrifter av statsrådet, minst 100 och högst 100 000 mark,

2) för den som ej står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, en kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt föreskrifter av statsrådet, minst 150 och högst 400 000 mark.

13 §

En handling som av en part inlämnas till eller uppvisas för högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller jorddomstol eller i tvistemål vattenöverdomstolen eller vattendomstol skall, om inte något annat stadgas i 14 och 15 §§ eller 4 och 7 kap., oberoende av omfattning eller antal sidor beläggas med stämpel till följande belopp:

mk
i 1 gru ppen 15,-
i 2 ,, 10,-
i 5 ,, 6,-

14 §

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de inte är befriade från stämpelskatt, stämpelskatt uppbäras till följande belopp:

Anmälan till handelsregistret:

1) för enskild näringsidkares grundanmälan 300 mark, för öppet bolags eller kommanditbolags grundanmälan 600 mark och för annan näringsidkares grundanmälan 1 200 mark,

2) för ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning eller andelslags stadgar eller ändring av kommanditbolag till aktiebolag 1 200 mark och för annan ändringsanmälan 240 mark.


Warrant 40 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Lagen tillämpas på expeditioner som innehåller beslut som fattats nämnda dag eller därefter.

Helsingfors den 2 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.